THE DETAILS:
 • Location: Aberystwyth,
 • Subject:
 • Hours: Part time
 • Contract: Temporary
 • Salary Type: Annual
 • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
 • Language: Welsh

This job application date has now expired.

Teaching Assistant Level 1 - Myfenydd Primary School

Teaching Assistant Level 1 - Myfenydd Primary School

Ceredigion County Council
About the role
The following is an advert for a position where ability to converse through the medium of English and Welsh is essential.

Mae'r Llywodraethwyr am benodi Cynorthwyydd Addysgu Lefel 1 i gydweithio gyda staff a disgyblion o fewn y Dosbarth Dysgu Sylfaen. Disgwylir i'r ymgeisydd llwyddiannus weithio gyda phlant ar draws y dosbarth gan hybu sgiliau ac iaith yr unigolion gan hefyd sicrhau lles, gofal a datblygiad pob plentyn o fewn amgylchedd byrlymus y dosbarth. Mi fydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ffodus o gael cydweithio gyda athrawes a chynorthwywyr profiadol eraill. Byddai profiad o fewn y maes ADY a TGCh yn fanteisiol gyda'r cyfle i gyfrannu tu hwnt y dosbarth. Mae y gallu i ddefnyddio Cymraeg o safon yn hanfodol i'r swydd.

Mae hon yn swydd llawn amser, 30 awr, dros gyfnod mamolaeth ac i ddechrau mor gynted a phosib.

Mae Ysgol Gynradd Wirfoddol Myfenydd yn ysgol 4 - 11 oed, gyda 84 o ddisgyblion ar y gofrestr. Ein gweledigaeth yw darparu cyfleon a mynediad at cwricwlwm eang, diddorol ac ysbrydoledig er mwyn datblygu dysgwyr annibynnol, effeithiol, brwdfrydig, dwyieithog, a'u paratoi i fod yn ddysgwyr gydol oes.

Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg er mwyn cael ei benodi/phenodi i'r swydd hon.

Dyddiad cyfweliad: mor agos a phosib i'r dyddiad cau.

Am fwy o wybodaeth mae croeso i chi gysylltu â'r Pennaeth, Miss Anwen James ar prif@myfenydd.ceredigion.sch.uk

Noder: Cedwir yr hawl i ymestyn y dyddiad cau.

Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu ac amddiffyn plant ac oedolion sydd mewn perygl Fel rhan o'r ymrwymiad hwn, mae rhai rolau o fewn ein sefydliad yn gofyn am wiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) i asesu addasrwydd ymgeiswyr. Bydd y rôl hon yn gofyn am wiriad DBS Uwch. Sylwch na fydd presenoldeb euogfarnau blaenorol o reidrwydd yn anghymhwyso ymgeisydd rhag ystyriaeth ar gyfer y swydd hon. Rydym yn asesu pob ymgeisydd fesul achos, ac yn ystyried natur a pherthnasedd unrhyw euogfarnau mewn perthynas â chyfrifoldebau'r rôl. Ein nod yw creu amgylchedd gwaith cynhwysol a chefnogol lle caiff pob unigolyn ei drin yn deg a chyda pharch. Os oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau am y broses hon, mae croeso i chi gysylltu â ni am eglurhad. Mae eich preifatrwydd a'ch urddas yn hollbwysig i ni drwy gydol y broses recriwtio.

What we offer

Work-life balance

Lifestyle savings scheme

Generous employer pension scheme

Cycle to work scheme

Learning and development

Where you'll work

Schools and Culture
We offer appropriate challenge and support to our schools, to help them deliver first class education to all pupils, across the age and ability range. Our primary functions are as follows:
 • School Improvement: Leadership; Support and Challenge, Teaching and Learning; Digital Literacy; Literacy and Numeracy; Welsh in Education
 • Additional Learning Needs: Provision for pupils with Additional Learning Needs, Inclusion; Attendance; Educational Psychology
 • Pupil Wellbeing:Counselling; Welfare; Anti-Bullying, Pupil Voice
 • Education Governance: Data ; Governor Support, Policy support
 • School Admissions
 • Culture: Music Service; Cered; Felinfach Theatre; Museum
 • Infrastructure and Resources: Planning School Places; Modernisation and Twenty First Century Schools Programme; Buildings; Grants
 • Catering: Day Centres; Primary Schools; Residential homes.
 • Childcare Unit: Childcare Sufficiency Assessment; Childcare & Play Grant; Childcare Offer; Out of School (After School Clubs and Holiday Playschemes); Day Nursery, Cylch/Playgroup & Childminder business support and staff training
Aberystwyth Aberystwyth is a lively university town, seaside resort complete with promenade and pier, and thesetting of atmospheric TV drama Hinterland.
Read more