THE DETAILS:
 • Location: Haverfordwest, SA61 1SZ
 • Contract: Permanent
 • Salary Type: Annual
 • Salary Range: £25,000.00 - £30,000.00
 • Language: English

This job application date has now expired.

Lecturer in Health & Social Care (x2 positions)

Pembrokeshire College
1 x Full-time (parental cover fixed term up to May 2025) 1 x up to 30 hours per week (initially fixed term to 30 June 2024) 1 x Llawn amser (cyfnod penodol yn cyflenwi absenoldeb rhiant hyd at fis Mai 2025) 1 x hyd at 30 awr yr wythnos (cyfnod penodol i ddechrau hyd at 30 Mehefin 2024)Pembrokeshire College has an exciting opportunity forLecturer(s) to join our Health, Childcare & Commercial Enterprises Department.
If you are interested in passing on your knowledge and experience to the next generation, or have an interest in moving into teaching, this is an excellent opportunity to gain experience and access to other working opportunities.
1 x Full-time Position - Parental Cover (Fixed Term up to May 2025)

Hours of Work: Full-time (equivalent to 37 hours per week / 835 teaching hours per academic year)

Contract Type: Parental cover - fixed term up to May 2025

Commencement Date: Commencing from May 2024

Salary Details: ALS1-4 - £24,049 - £28,381 pro rata - without teaching qualification

MG1 - UP1- £30,620 - £44,010 pro rata - with teaching qualification

Opportunity to progress onto a further scale UP2-UP3 - £45,642 - £47,331 pro rata

1 x Hourly Paid Position - Initially Fixed Term to 30 June 2024

Hours of Work: Hourly paid (up to the equivalent of 30 hours per week / 668 annual teaching hours)

Contract Type: Initially fixed term to 30 June 2024

Commencement Date: Commencing immediately (subject to receipt of satisfactory checks)

Salary Details: ALS1-4 - £21.34 - £25.18 per hour - without teaching qualification

MG1 - UP1- £27.18 - £39.05 per hour - with teaching qualification

Opportunity to progress onto a further scale UP2-UP3 -£40.50 - £42.00 per hour

The above hourly rates are inclusive of the appropriate holiday pay

Those interested in the parental cover position could be considered for the immediate cover on an interim basis until the parental cover commences. Please note, commencement of employment will be subject to receipt of satisfactory pre-employment checks.
Qualifications/Experience;
 • You will be qualified to Degree level or equivalent in an appropriate discipline and ideally you will have relevant industry experience within the Health & Social Care field.
 • It is highly desirable to hold a recognised teaching qualification. However, if you do not currently hold an appropriate teaching qualification such as PGCE you will be required to undertake and achieve this during your employment, dependent on the length of contract offered and number of hours undertaken.
 • Ideally you will also have experience of either teaching or training, particularly young adults.

The programmes of study that we deliver for Health & Social Care include: Levels 1, 2 & L3 and Access to HE programmes. The subject areas that are taught within these programmes include: Principles and Values, Ethics, Legislation, Psychology, Sociology, Physiology, Human Lifespan Development, Caring for Adults, Children and Young People, Human Biology, Health and Wellbeing and Access to Higher Education within healthcare

Closing Date: Midnight, Wednesday 21 February 2024

Mae gan Goleg Sir Benfro gyfle cyffrous i Ddarlithydd(wyr) ymuno â'n Hadran Iechyd, Gofal Plant a Mentrau Masnachol.
Os oes gennych ddiddordeb mewn trosglwyddo eich gwybodaeth a'ch profiad i'r genhedlaeth nesaf, neu os oes gennych ddiddordeb mewn symud i addysgu, mae hwn yn gyfle gwych i ennill profiad a mynediad i gyfleoedd gwaith eraill.
1 x Swydd lawn-amser - Cyflenwi Absenoldeb Rhiant (Cyfnod Penodol hyd at fis Mai 2025)

Oriau Gwaith: Llawn-amser (sy'n cyfateb i 37 awr yr wythnos / 835 awr o oriau addysgu fesul blwyddyn academaidd)

Math o Gontract: Cyflenwi absenoldeb rhiant - cyfnod penodol hyd at fis Mai 2025

Dyddiad Dechrau: Yn dechrau o fis Mai 2024

Manylion Cyflog: ALS1-4 - £24,049 - £28,381 pro rata - heb gymhwyster addysgu

MG1 - UP1- £30,620 - £44,010 pro rata - gyda chymhwyster addysgu

Cyfle i symud ymlaen ymhellach i UP2-UP3 - £45,642 - £47,331 pro rata

1 x swydd â thâl fesul awr - cyfnod penodol i ddechrau hyd at 30 Mehefin 2024

Oriau Gwaith: Tâl fesul awr (hyd at 30 awr yr wythnos / 668 o oriau addysgu blynyddol)

Math o gontract: Cyfnod penodol i ddechrau hyd at 30 Mehefin 2024

Dyddiad cychwyn: I ddechrau ar unwaith (yn amodol ar dderbyn gwiriadau boddhaol)

Manylion Cyflog: ALS1-4 - £21.34 - £25.18 yr awr - heb gymhwyster addysgu

MG1 - UP1- £27.18 - £39.05 yr awr - gyda chymhwyster addysgu

Cyfle i symud ymlaen ar raddfa bellach UP2-UP3 - £40.50 - £42.00 yr awr

Mae'r cyfraddau fesul awr uchod yn cynnwys y tâl gwyliau priodol

Gellid ystyried y rhai sydd â diddordeb yn y swydd cyflenwi absenoldeb rhiant ar gyfer Gwaith cyflenwi yn syth ar drefniant dros dro nes bod y cyflenwi rhiant yn cychwyn. Sylwer, bydd cychwyn cyflogaeth yn amodol ar dderbyn gwiriadau cyn-gyflogaeth boddhaol.
Cymwysterau/Profiad:
 • Byddwch yn gymwys i lefel Gradd neu gyfwerth mewn disgyblaeth briodol ac, yn ddelfrydol, bydd gennych brofiad diwydiant perthnasol ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol.
 • Mae'n ddymunol iawn meddu ar gymhwyster addysgu cydnabyddedig. Fodd bynnag, os nad oes gennych gymhwyster addysgu priodol ar hyn o bryd fel TAR bydd gofyn i chi ymgymryd â hyn a'i gyflawni yn ystod eich cyflogaeth, yn dibynnu ar hyd y contract a gynigir a nifer yr oriau a wnaed.
 • Yn ddelfrydol, bydd gennych hefyd brofiad o naill ai addysgu neu hyfforddi, yn enwedig oedolion ifanc.

Mae'r rhaglenni astudio a ddarparwn ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn cynnwys: Lefelau 1, 2 a L3 a rhaglenni Mynediad i AU. Mae'r meysydd pwnc a addysgir o fewn y rhaglenni hyn yn cynnwys: Egwyddorion a Gwerthoedd, Moeseg, Deddfwriaeth, Seicoleg, Cymdeithaseg, Ffisioleg, Datblygiad Bywyd Dynol, Gofalu am Oedolion, Plant a Phobl Ifanc, Bioleg Ddynol, Iechyd a Lles a Mynediad i Addysg Uwch o fewn gofal iechyd.
Dyddiad Cau: Hanner nos, Nos Fercher 21ain Chwefror 2024