THE DETAILS:
 • Location: Llandysul,
 • Subject:
 • Hours: Part time
 • Contract: Permanent
 • Salary Type: Annual
 • Salary Range: £45,000.00 - £50,000.00
 • Language: Welsh

This job application date has now expired.

Deputy Headteacher - Dyffryn Cledlyn Primary School

Deputy Headteacher - Dyffryn Cledlyn Primary School

Ceredigion County Council
About the role
The following is an advert for a position where ability to converse through the medium of English and Welsh is essential.

Swydd Dirprwy Bennaeth Ysgol Gynradd Wirfoddol a Reolir Dyffryn Cledlyn.

Yn eisiau o Fedi y 1af 2024.

Cyfle unigryw a chyffrous i weithio mewn Ysgol Gymunedol Wledig llwyddiannus yng Ngheredigion.

Mae llywodraethwyr Ysgol Gynradd Wirfoddol a Reolir Dyffryn Cledlyn yn awyddus i benodi Dirprwy Bennaeth ymroddedig, brwdfrydig ac ysbrydoledig a fydd yn darparu cefnogaeth a chymorth i'r Pennaeth ac yn cynorthwyo i reoli'r ysgol yn effeithiol ac yn effeithlon. Un o ddyletswyddau'r swydd bydd ymgymryd a Rôl CADY yn yr ysgol Fe fydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn dysgu yn llawn amser.

Dylai'r unigolyn feddu ar gymhwyster rheolaeth ganol.

Fe fydd y Dirprwy Bennaeth yn:
 • dylanwadu ar gydweithwyr trwy osod esiampl fel model rôl drefnus a chydwybodol
 • barod i weithio fel rhan o uwch dim rheoli cadarn
 • hyrwyddo safonau cyflawniad uchel i bawb
 • ymgynghori a chynnig cyngor adeiladol i'r Pennaeth mewn meysydd a fyddai'n fanteisiol i'r ysgol
 • cysylltu â staff, disgyblion a rhieni i annog ethos gwaith effeithiol
 • bod yn gymwys i ddirprwyo ar ran y Pennaeth mewn sefyllfaoedd sy'n codi oherwydd absenoldebau tymor byr a thymor hir
Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus y nodweddion canlynol:
 • gweledigaeth i hyrwyddo yr ysgol ymhellach
 • dealltwriaeth o arferion dysgu effeithiol ac ymrwymiad cryf i barhau i'w datblygu drwy'r ysgol gyfan
 • medrau cadarn o ran cyfathrebu, ymwneud ag eraill, rheoli a threfnu
 • gwybodaeth gadarn am ddatblygiadau ac arferion addysgol cyfredol
 • ymrwymiad i ddatblygiad proffesiynol parhaus ac i adeiladu tîm
 • ymrwymiad cryf i gyfoethogi'r cysylltiadau gyda'r Llywodraethwyr, y gymuned leol, ysgolion lleol
Hysbyseb am Ddirprwy Bennaeth i Ysgol Gynradd Wirfoddol a Reolir Dyffryn Cledlyn, ac mae'n ofynnol i fod yn rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg, yn ysgrifenedig ac ar lafar, ar gyfer y swydd.

Mae croeso cynnes i chi gysylltu gyda'r Pennaeth Carol Davies i drafod ymhellach ar y rhif ffôn canlynol: 01570 940942

Disgrifiad Swydd a Manyleb Person

Dyddiad cau: 23ain o Chwefror

Cyfweliadau: Wythnos y 26ain o Chwefror

Noder: Cedwir yr hawl i ymestyn y dyddiad cau.

Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu ac amddiffyn plant ac oedolion sydd mewn perygl Fel rhan o'r ymrwymiad hwn, mae rhai rolau o fewn ein sefydliad yn gofyn am wiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) i asesu addasrwydd ymgeiswyr. Bydd y rôl hon yn gofyn am wiriad DBS Uwch. Sylwch na fydd presenoldeb euogfarnau blaenorol o reidrwydd yn anghymhwyso ymgeisydd rhag ystyriaeth ar gyfer y swydd hon. Rydym yn asesu pob ymgeisydd fesul achos, ac yn ystyried natur a pherthnasedd unrhyw euogfarnau mewn perthynas â chyfrifoldebau'r rôl. Ein nod yw creu amgylchedd gwaith cynhwysol a chefnogol lle caiff pob unigolyn ei drin yn deg a chyda pharch. Os oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau am y broses hon, mae croeso i chi gysylltu â ni am eglurhad. Mae eich preifatrwydd a'ch urddas yn hollbwysig i ni drwy gydol y broses recriwtio.

What we offer

Work-life balance

Lifestyle savings scheme

Generous employer pension scheme

Cycle to work scheme

Learning and development

Where you'll work

Schools and Culture
We offer appropriate challenge and support to our schools, to help them deliver first class education to all pupils, across the age and ability range. Our primary functions are as follows:
 • School Improvement: Leadership; Support and Challenge, Teaching and Learning; Digital Literacy; Literacy and Numeracy; Welsh in Education
 • Additional Learning Needs: Provision for pupils with Additional Learning Needs, Inclusion; Attendance; Educational Psychology
 • Pupil Wellbeing:Counselling; Welfare; Anti-Bullying, Pupil Voice
 • Education Governance: Data ; Governor Support, Policy support
 • School Admissions
 • Culture: Music Service; Cered; Felinfach Theatre; Museum
 • Infrastructure and Resources: Planning School Places; Modernisation and Twenty First Century Schools Programme; Buildings; Grants
 • Catering: Day Centres; Primary Schools; Residential homes.
 • Childcare Unit: Childcare Sufficiency Assessment; Childcare & Play Grant; Childcare Offer; Out of School (After School Clubs and Holiday Playschemes); Day Nursery, Cylch/Playgroup & Childminder business support and staff training
Llandysul Historically, Llandysul was the hub of the Welsh woollen industry where thousands of people were employed in the water driven mills during the industrial revolution.
Read more