THE DETAILS:
  • Location: Ysgol Eifion Wyn, Porthmadog,
  • Subject:
  • Contract: Permanent
  • Salary Type: Annual
  • Salary Range: £0.00 - £10,000.00
  • Language: Welsh
  • Closing Date: 08 April, 2024 12:00 AM

This job application date has now expired.

Caretaker Eifion Wyn School

Caretaker Eifion Wyn School

Gwynedd Council
Details
Job Advertisement

Yn eisiau mor fuan a phosib - Wanted as soon as possible

Gofalwr Ysgol Eifion Wyn

Caretaker Eifion Wyn School

I weithio fel rhan bwysig o'r tîm glanhau. Dyletswyddau i gadw ardal benodedig yn lan, ac mewn cyflwr a fydd yn hybu iechyd.

10 awr yr wythnos yn ystod tymor yr Ysgol.

To work as an important member of the cleaning team. Duties to include keeping designated areas clean and hygienic.

10 hours a week during the school term

GS1 pwynt 2 - £11.59 yr awr / per hour (£8.92 wedi ei gyfartalu- averaged)

Bydd y Cyngor yn gofyn am ddadleniad gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol ar gyfer yr ymgeisydd llwyddiannus a byddwch yn derbyn e-bost gan 'noreply@employmentcheck.org.uk' i cwblhau ffurflen DBS ar lein. / The Council will request a Criminal Records Bureau disclosure for the successful applicant and you will receive an email from 'noreply@employmentcheck.org.uk' to complete a DBS form online.

Bydd disgwyl i'r ymgeisydd gyrraedd y lefel ieithyddol sy'n cael ei nodi fel un o'r sgiliau hanfodol yn y Manylion Person / The applicant will be expected to reach the linguistic level noted as one of the essential skills in the Person Specification.
Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg neu Saesneg a bydd ceisiadau yn cael ei drin yn gwbl gyfartal / We welcome applications in Welsh and English and applications will be treated completely equally.

Mae'r awdurdod hwn wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc ac mae'n disgwyl y bydd pob un o'i staff a'i wirfoddolwr yn rhannu'r ymrwymiad hwn.
This authority is committed to safeguarding and promoting the welfare of children and young people and expects all staff and volunteers to share this comitment

Dyddiad Cau / Closing Date: 08/04/2024

Ffurflenni cais oddi wrth ac i'w dychwelyd i / Application forms from and to be returned to: Gwasanaeth Cefnogol, Cefnogaeth Gorfforaethol, Caernarfon. Rhif Ffôn / Telephone number 01286 679076

If you would like support to apply, Gwaith Gwynedd is available to help Gwynedd residents get into work - for more information click here .

Person Specification

-

Job Description

Please refer to the Welsh version of the Job Description.