THE DETAILS:
 • Location: Cardigan,
 • Hours: Full time
 • Contract: Fixed Term
 • Salary Type: Annual
 • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
 • Language: Welsh
 • Closing Date: 15 July, 2024 12:00 AM

This job application date has now expired.

Teaching Assistant Level 2 - Penparc Primary School

Ceredigion County Council

Salary: 23,114 *

About the role
The following is an advert for a position where the ability to converse through the medium of English and Welsh is essential.

Rydym am benodi Cynorthwyydd Dosbarth Lefel 2 i'n cynorthwyo ni i gefnogi a chyflwyno dysgu ar gytundeb llawn amser yn Ysgol Gymunedol Penparc.

Mae Ysgol Gymunedol Penparc yn gymuned gofalgar a hapus, sydd yn rhoi pwyslais uchel ar ofal a lles er mwyn cynorthwyo ac atgyfnerthu cynnydd ar bob lefel. Lleolir Ysgol Gymunedol Penparc ger tref Aberteifi, Ceredigion. Mae 107 o ddisgyblion ar gofrestr yr ysgol.

Mae'r ysgol yn sefydliad hapus, a chyfeillgar gyda'r disgyblion yn ganolog i holl weithgareddau'r ysgol. Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig, egniol i ymuno â thim llwyddiannus er mwyn sicrhau y cyfleoedd gorau ar gyfer disgyblion yr ardal. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio yn y Dysgu Sylfaen, ac o bosibl yn CA2 ar adegau.

Fe fydd gofyn i chi:
 • oruchwylio a darparu cefnogaeth neulltiol i ddisgyblion, gan gynnwys y rheiny ag anghenion arbennig, gan sicrhau eu bod yn ddiogel a bod ganddynt fynediad at weithgareddau dysgu
 • sefydlu perthynas adeiladol gyda'r disgyblion, gan ryngweithio yn unol a'u hanghenion unigol
 • herio a symbylu disgyblion, hyrwyddo ac atgyfnerthuhunan-werth
 • annog disgyblion i ryngweithio ag eraill ac i gymryd rhan mewn gweithgareddau o dan yr athro neu'r athrawes
 • cynorthwyo gyda'r gwaith o gynllunio a chyflwyno gweithgareddau dysgu penodol
 • hyrwyddo cynhwysiant a derbyniad i'r holl ddisgyblion
 • annog disgyblion i weithredu'n annibynnol, fel y bo'n briodol
 • byddai profiad o weithio gyda disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol yn fantais, ond ddim yn reidrwydd
Rydym am benodi unigolyn sydd a:
 • sgiliau rhifedd/llythrennedd da yn y Gymraeg a'r Saesneg
 • sgiliau cyfathrebu gwych ac yn meddu ar y gallu i adeiladu perthnasau dros ystod oedran a gallu
 • dealltwriaeth gyffredinol o'r cwricwlwm cenedlaethol/cyfnod sylfaen a rhaglenni/strategaethau dysgu sylfaenol eraill
 • gweithio'n adeiladol a hyblyg yn rhan o dim, deal cyfrifoldebau a swyddogaethau'r ystafell ddosbarth a'ch safle bersonol o fewn y swyddogaethau hynny
 • CGC2 i Gynorthwyyr Dosbarth, cymwysterau neu phrofiad gyffelyb
Fe fydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn mwynhau gweithio mewn amgylchedd prysur, drwy ddefnyddio'u menter, gydag rhagolwg bositif a gwir ddiddordeb yn cefnogi anghenion dysgu'r disgyblion.

I gydnabod eich sgiliau a'ch ymrwymiad, fe fyddwn yn cynnig amrediad o fuddion gweithwyr gan gynnwys cynllun pensiwn cyflogwr hael. Gallwch ddysgu mwy am ein buddion gweithwyr yma. Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu ein pobl a byddwn yn darparu cefnogaeth i'ch galluogi i gymryd perchnogaeth o feysydd cyfrifoldeb allweddol y rol hon yn gyflym ac yn hyderus.

Disgrifiad Swydd a Manyleb Person

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch a Trystan Phillips ar prif@penparc.ceredigion.sch.uk

Noder: Cedwir yr hawl i ymestyn y dyddiad cau.

Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu ac amddiffyn plant ac oedolion sydd mewn perygl Fel rhan o'r ymrwymiad hwn, mae rhai rolau o fewn ein sefydliad yn gofyn am wiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) i asesu addasrwydd ymgeiswyr. Bydd y rôl hon yn gofyn am wiriad DBS Uwch. Sylwch na fydd presenoldeb euogfarnau blaenorol o reidrwydd yn anghymhwyso ymgeisydd rhag ystyriaeth ar gyfer y swydd hon. Rydym yn asesu pob ymgeisydd fesul achos, ac yn ystyried natur a pherthnasedd unrhyw euogfarnau mewn perthynas â chyfrifoldebau'r rôl. Ein nod yw creu amgylchedd gwaith cynhwysol a chefnogol lle caiff pob unigolyn ei drin yn deg a chyda pharch. Os oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau am y broses hon, mae croeso i chi gysylltu â ni am eglurhad. Mae eich preifatrwydd a'ch urddas yn hollbwysig i ni drwy gydol y broses recriwtio.

What we offer

Work-life balance

Lifestyle savings scheme

Generous employer pension scheme

Cycle to work scheme

Learning and development

Where you'll work

Schools and Culture
We offer appropriate challenge and support to our schools, to help them deliver first class education to all pupils, across the age and ability range. Our primary functions are as follows:
 • School Improvement: Leadership; Support and Challenge, Teaching and Learning; Digital Literacy; Literacy and Numeracy; Welsh in Education
 • Additional Learning Needs: Provision for pupils with Additional Learning Needs, Inclusion; Attendance; Educational Psychology
 • Pupil Wellbeing:Counselling; Welfare; Anti-Bullying, Pupil Voice
 • Education Governance: Data ; Governor Support, Policy support
 • School Admissions
 • Culture: Music Service; Cered; Felinfach Theatre; Museum
 • Infrastructure and Resources: Planning School Places; Modernisation and Twenty First Century Schools Programme; Buildings; Grants
 • Catering: Day Centres; Primary Schools; Residential homes.
 • Childcare Unit: Childcare Sufficiency Assessment; Childcare & Play Grant; Childcare Offer; Out of School (After School Clubs and Holiday Playschemes); Day Nursery, Cylch/Playgroup & Childminder business support and staff training
Cardigan Cardigan is the historic gateway into Ceredigion from the south west.
Read more