THE DETAILS:
  • Location: Haverfordwest, SA61 1SZ
  • Subject: Further Education
  • Contract: Permanent
  • Salary Type: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Language: English

This job application date has now expired.

Accounts Assistant

Accounts Assistant

Pembrokeshire College
An exciting opportunity has arisen for an Accounts Assistant to join our busy Account's function. This role offers exposure to both financial and management accounts within a highly diverse, large employer. If you are energetic, enthusiastic and committed to a career in finance this could be the role for you.Accounts Assistant

An exciting opportunity has arisen for an Accounts Assistant to join our busy Account's function. This role offers exposure to both financial and management accounts within a highly diverse, large employer. If you are energetic, enthusiastic and committed to a career in finance this could be the role for you.
Salary Details: Scale: BS12 - 18 BAR 19 - 21

Currently £20,997 - £22,638 BAR £22,912 - £24,567

This is an 8 point extended scale with progression incrementally on an annual basis. Please note, progression beyond the bar is dependent on an internal set of conditions. Commencing salaries will be assessed in accordance with the College's starting salaries matrix.
Please note the quoted pay rate includes a 5% uplift which is subject to the final agreed cost of living pay settlement for the 2022/23 academic year

Hours of Work: 37 hours worked over 5 days

Contract Type: Salaried - Permanent

Qualifications: Ideally, the candidate will be qualified to level 3 AAT or above. If you do not hold this qualification, Pembrokeshire College will support you in gaining this during your employment, within an agreed timescale.
If you are fully AAT qualified this role could offer a progression opportunity on your professional journey.
Experience: It is highly advantageous to have recent, relevant experience of working in a finance related role.
Details: Day to day activities will include: budget reporting, preparation of management accounts, VAT Returns and Balance Sheet reconciliations.
The ability to communicate effectively and prioritise tasks is essential, as are excellent IT skills including proficiency in Microsoft Excel and the use of financial software. We need someone who takes pride in completing their work to a high standard with close attention to detail whilst working towards and meeting challenging deadlines. As with most finance related posts, flexible working at specific times during the academic year is essential.
This role will be required to work on the College site. There may be occasions where an element of home working could be allowed based on business need, but this cannot be relied upon on a regular basis and would be authorised by the line manager.

Closing Date: Midnight, Sunday 28 th May 2023

Cynorthwyydd Cyfrifon

Mae cyfle cyffrous wedi codi i Gynorthwyydd Cyfrifon ymuno â'n hadran Cyfrifon brysur. Mae'r rôl hon yn cynnig amlygiad i gyfrifon ariannol a rheoli o fewn cyflogwr mawr, amrywiol iawn. Os ydych chi'n egnïol, yn frwdfrydig ac yn ymroddedig i yrfa ym maes cyllid efallai mai dyma'r rôl i chi.
Manylion Cyflog: Graddfa: BS12 - 18 BAR 19 - 21

Ar hyn o bryd £20,997- £22,638 BAR £22,912-£24,567

Mae hon yn raddfa estynedig 8 pwynt gyda dilyniant yn gynyddrannol bob blwyddyn. Sylwch, mae dilyniant y tu hwnt i'r bar yn dibynnu ar set fewnol o amodau. Bydd cyflogau cychwynnol yn cael eu hasesu yn unol â matrics cyflogau cychwynnol y Coleg.
Sylwch fod y gyfradd gyflog a ddyfynnir yn cynnwys codiad o 5% sy'n amodol ar y setliad cyflog cost byw terfynol y cytunwyd arno ar gyfer blwyddyn academaidd 2022/23.
Oriau Gwaith: 37 awr dros 5 diwrnod

Math o Gontract: Cyflogedig - Parhaol

Cymwysterau: Yn ddelfrydol, bydd gan yr ymgeisydd gymhwyster lefel 3 AAT neu uwch. Os nad oes gennych y cymhwyster hwn, bydd Coleg Sir Benfro yn eich cefnogi i ennill hwn yn ystod eich cyflogaeth, o fewn amserlen y cytunwyd arni.
Os oes gennych gymwysterau AAT gallai'r rôl hon gynnig cyfle dilyniant ar eich taith broffesiynol.
Profiad: Mae'n fanteisiol iawn cael profiad diweddar, perthnasol o weithio mewn rôl sy'n ymwneud â chyllid.
Manylion: Bydd gweithgareddau o ddydd i ddydd yn cynnwys: adrodd ar y gyllideb, paratoi cyfrifon rheoli, Ffurflenni TAW a chysoniadau Mantolen.
Mae'r gallu i gyfathrebu'n effeithiol a blaenoriaethu tasgau yn hanfodol, yn ogystal â sgiliau TG rhagorol gan gynnwys hyfedredd mewn Microsoft Excel a'r defnydd o feddalwedd ariannol. Rydym angen rhywun sy'n ymfalchïo mewn cwblhau eu gwaith i safon uchel gyda sylw manwl i fanylion tra'n gweithio tuag at a chwrdd â therfynau amser heriol. Fel gyda'r rhan fwyaf o swyddi sy'n ymwneud â chyllid, mae gweithio hyblyg ar adegau penodol yn ystod y flwyddyn academaidd yn hanfodol.
Bydd gofyn i'r rôl hon weithio ar safle'r Coleg. Mae'n bosibl y bydd adegau pan fydd modd caniatáu elfen o weithio gartref yn seiliedig ar angen busnes, ond ni ellir dibynnu ar hyn yn rheolaidd a byddai'n cael ei awdurdodi gan y rheolwr llinell.

Dyddiad Cau: Hanner nos, Nos Sul 28 Mai 2023