THE DETAILS:
  • Location: Haverfordwest, SA61 1SZ
  • Subject: Further Education
  • Contract: Permanent
  • Salary Type: Annual
  • Salary Range: £35,000.00 - £40,000.00
  • Language: English
  • Closing Date: 07 June, 2023 12:00 AM

This job application date has now expired.

Inclusion Services Manager - Equality

Inclusion Services Manager - Equality

Pembrokeshire College
Pembrokeshire College has an exciting opportunity for a dynamic and enthusiastic Specialist Equality Manager to join a college that puts learning, teaching and learner success first. You will have expertise in all areas of Equality legislation, with a particular focus on Race and LGBTQ+.Pembrokeshire College has an exciting opportunity for a dynamic and enthusiastic Specialist Equality Manager to join a college that puts learning, teaching and learner success first. You will have expertise in all areas of Equality legislation, with a particular focus on Race and LGBTQ+. Do you have a passion for supporting others who share one or more protected characteristics? Do you have high expectations in terms of learner aspiration and achievement? If the answer is yes to all of the above, we are looking to recruit an experienced individual to manage a team of friendly, professional and dedicated Learning Support staff who make a real difference to learners.
Inclusion Services Manager - Equality

Salary Details: BS34-37 £34,674-£37,386 per annum

This is a 4 point incremental scale with progression to each point on an annual basis. Commencing salaries will be assessed in accordance with the College's starting salaries matrix.
Hours of Work: Full Time- 37 hours per week

Contract Type: Salaried. Permanent

Holiday Entitlement: 37 days per annum, plus statutory bank holidays & college efficiency closures

Qualifications: A relevant professional qualification at minimum level 5 is essential. As well as an accredited teaching qualification- post 16. If not held, the College will support you in achieving this within an agreed timescale.
Details: The successful applicant will support on the development and achievement of the College's Strategic Equality, Diversity and Inclusion vision and to further strengthen a fully diverse and inclusive culture across all College staff and learners. They will ensure that appropriate levels of learning, communication, visual support, advice and guidance are provided for college learners with Additional Learning Needs, specific learning difficulties and/or disabilities.
Experience: You will have knowledge and extensive experience of working with learners who are protected by the Equality Act 2010. Ideally, you will also have experience of managing and training staff in this area and providing expert advice within an organisational context. Your specialist and management skills will enhance the existing skills base of the highly motivated Inclusion Services Management team, ensuring appropriate levels of support are provided for learners who are protected by the Equality Act 2010 and the Additional Learning Needs Act 2018 and the ALN Code 2021.
This role will be undertaken on the College premises in Haverfordwest. The College has a flexible working policy but due to the nature of the role, home or remote working cannot be agreed on a regular or permanent basis.
Closing Date: Midnight, Wednesday 7th July 2023

For further information please contact Sian Thompson ALN and Inclusion Lead on 01437 753498 or s.thompson@pembrokeshire.ac.uk .

Mae gan Goleg Sir Benfro gyfle cyffrous i Reolwr Cydraddoldeb Arbenigol deinamig a brwdfrydig ymuno â choleg sy'n rhoi dysgu, addysgu a llwyddiant dysgwyr yn gyntaf. Bydd gennych arbenigedd ym mhob maes deddfwriaeth Cydraddoldeb, gyda ffocws penodol ar Hil a LGBTQ+. Oes gennych chi angerdd dros gefnogi eraill sy'n rhannu un neu fwy o nodweddion gwarchodedig? A oes gennych ddisgwyliadau uchel o ran dyhead a chyflawniad dysgwyr? Os mai 'ydw' yw'r ateb i bob un o'r uchod, rydym am recriwtio unigolyn profiadol i reoli tîm o staff Cymorth Dysgu cyfeillgar, proffesiynol ac ymroddedig sy'n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i ddysgwyr.
Rheolwr Gwasanaethau Cynhwysiant-Cydraddoldeb

Manylion Cyflog: BS34-37 £34,674-£37,386 y flwyddyn

Mae hon yn raddfa gynyddrannol o 4 pwynt gyda dilyniant i bob pwynt yn flynyddol. Bydd cyflogau cychwynnol yn cael eu hasesu yn unol â matrics cyflogau cychwynnol y Coleg.
Oriau Gwaith: Llawn Amser - 37 awr yr wythnos

Math o Gontract: Cyflogedig. Parhaol

Hawl Gwyliau: 37 diwrnod y flwyddyn, ynghyd â gwyliau banc statudol a diwrnodau cau'r Coleg yn effeithlon

Cymwysterau: Mae cymhwyster proffesiynol perthnasol ar o leiaf lefel 5 yn hanfodol. Yn ogystal â chymhwyster addysgu achrededig - ôl-16. Os heb gymhwyster priodol, bydd y Coleg yn eich cefnogi i gyflawni hyn o fewn amserlen y cytunwyd arni.
Profiad: Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cefnogi datblygiad a chyflawniad gweledigaeth Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant Strategol y Coleg ac i gryfhau ymhellach ddiwylliant cwbl amrywiol a chynhwysol ar draws holl staff a dysgwyr y Coleg. Byddant yn sicrhau bod lefelau priodol o ddysgu, cyfathrebu, cymorth gweledol, cyngor ac arweiniad yn cael eu darparu i ddysgwyr y coleg ag Anghenion Dysgu Ychwanegol, anawsterau dysgu penodol a/neu anableddau.
Manylion: Bydd gennych wybodaeth a phrofiad helaeth o weithio gyda dysgwyr a ddiogelir gan Ddeddf Cydraddoldeb 2010. Yn ddelfrydol, bydd gennych hefyd brofiad o reoli a hyfforddi staff yn y maes hwn a darparu cyngor arbenigol o fewn cyd-destun sefydliadol. Bydd eich sgiliau arbenigol a rheoli yn gwella sylfaen sgiliau presennol y tîm Rheoli Gwasanaethau Cynhwysiant uchel ei gymhelliant, gan sicrhau bod lefelau priodol o gymorth yn cael eu darparu ar gyfer dysgwyr a ddiogelir gan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 a Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol 2018 a Chod ADY 2021.
Ymgymerir â'r rôl hon ar safle'r Coleg yn Hwlffordd. Mae gan y Coleg bolisi gweithio hyblyg ond oherwydd natur y rôl, ni ellir cytuno ar weithio gartref neu o bell yn rheolaidd nac yn barhaol.
Dyddiad Cau: Hanner nos, dydd Mercher 7 Gorffennaf 2023

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Sian Thompson Arweinydd ADY a Chynhwysiant ar 01437 753498 neu s.thompson@pembrokeshire.ac.uk.