THE DETAILS:
 • Location: Aberaeron,
 • Subject: Teaching Assistant
 • Hours: Part time
 • Contract: Temporary
 • Salary Type: Annual
 • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
 • Language: Welsh

This job application date has now expired.

Teaching Assistant Level 1 - Aberaeron Primary School

Ceredigion County Council
About the role
The following is an advert where the ability to communicate through the medium of Welsh and English is essential.

Rydym am benodi Cynorthwyydd Dosbarth Lefel 1 i'n cynorthwyo ni, i gefnogi a chyflwyno dysgu, ar gytundeb llawn amser, yn Ysgol Gynradd Aberaeron .

Mae 220 o ddisgyblion ar gofrestr yr ysgol. Mae'r ysgol yn sefydliad hapus, a chyfeillgar gyda'r disgyblion yn ganolog i holl weithgareddau'r ysgol. Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig, egniol, i ymuno a thim llwyddiannus, er mwyn sicrhau y cyfleoedd gorau ar gyfer ein disgyblion.

Fe fydd gofyn i chi:
 • ddarparu cefnogaeth benodol i ddisgyblion, gan gynnwys y rheiny ag anghenion arbennig, gan sicrhau eu bod yn ddiogel a bod ganddynt fynediad at weithgareddau dysgu
 • sefydlu perthynas adeiladol gyda'r disgyblion, gan ryngweithio yn unol a'u hanghenion unigol
 • herio a symbylu disgyblion, hyrwyddo ac atgyfnerthuhunan-werth
 • annog disgyblion i ryngweithio ag eraill ac i gymryd rhan mewn gweithgareddau o dan yr athro neu'r athrawes
Rydym am benodi unigolyn sydd a:
 • sgiliau rhifedd/llythrennedd da yn y Gymraeg a'r Saesneg
 • sgiliau cyfathrebu gwych ac yn meddu ar y gallu i adeiladu perthnasau dros ystod oedran a gallu
 • dealltwriaeth gyffredinol o'r cwricwlwm i Gymru a'r diwygiadau diweddaraf ym maes ADY
 • gweithio'n adeiladol a hyblyg yn rhan o dim, deall cyfrifoldebau a swyddogaethau'r ystafell ddosbarth a'ch safle bersonol o fewn y swyddogaethau hynny
Fe fydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn mwynhau gweithio mewn amgylchedd prysur, drwy ddefnyddio'u menter, gydag rhagolwg bositif a gwir ddiddordeb yn cefnogi anghenion dysgu'r disgyblion. Mae'r swydd yn galw am berson hyblyg sy'n medru gweithio fel aelod o dim ymroddgar yn ogystal a chynnal safonau uchel o waith.

Disgrifiad Swydd a Manyleb Person

Noder: Cedwir yr hawl i estyn y dyddiad cau.

Mae diogelu ac amddiffyn plant yn flaenoriaethau allweddol i ni. Ein nod yw cefnogi plant a phobl ifanc bregus er mwyn sicrhau eu bod mor ddiogel â phosibl. Rydym ni a'n sefydliadau addysgiadol yn cydnabod bod plant a phobl ifanc a'r hawl i gael eu hamddiffyn a byddwn yn cymryd camau i ddiogelu'u lles. Disgwylir i bob aelod staff a gwirfoddolwr rannu'r ymrwymiad hwn a byddwn yn gofyn am Wiriad Manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), sef y CRB gynt.

What we offer

Work-life balance

Lifestyle savings scheme

Generous employer pension scheme

Cycle to work scheme

Learning and development

Where you'll work

Schools and Culture
We offer appropriate challenge and support to our schools, to help them deliver first class education to all pupils, across the age and ability range. Our primary functions are as follows:
 • School Improvement: Leadership; Support and Challenge, Teaching and Learning; Digital Literacy; Literacy and Numeracy; Welsh in Education
 • Additional Learning Needs: Provision for pupils with Additional Learning Needs, Inclusion; Attendance; Educational Psychology
 • Pupil Wellbeing:Counselling; Welfare; Anti-Bullying, Pupil Voice
 • Education Governance: Data ; Governor Support, Policy support
 • School Admissions
 • Culture: Music Service; Cered; Felinfach Theatre; Museum
 • Infrastructure and Resources: Planning School Places; Modernisation and Twenty First Century Schools Programme; Buildings; Grants
 • Catering: Day Centres; Primary Schools; Residential homes.
 • Childcare Unit: Childcare Sufficiency Assessment; Childcare & Play Grant; Childcare Offer; Out of School (After School Clubs and Holiday Playschemes); Day Nursery, Cylch/Playgroup & Childminder business support and staff training
Aberaeron Aberaeron is a picture perfect harbour town and is one of Ceredigion's best loved holiday destinations with fashionable places to stay and eat.
Read more