THE DETAILS:
 • Location: Cardigan,
 • Subject: Teaching Assistant
 • Hours: Part time
 • Contract: Fixed Term
 • Salary Type: Annual
 • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
 • Language: Welsh

This job application date has now expired.

Teaching Assistant Level 2 - Llechryd Primary School

Ceredigion County Council
About the role
The following is an advert where the ability to communicate through the medium of Welsh and English is essential.

Mae Ysgol Gynradd Llechryd yn awyddus i benodi Cynorthwyydd Addysgu Lefel 2 am 32.5awr yr wythnos i weithio yn yr ysgol.

Dylai'r ymgeisydd llwyddiannus allu uniaethu'n dda â phlant ac oedolion a gweithio'n adeiladol a hyblygfel rhan o dîm, deall rolau a chyfrifoldebau yn yr ystafell ddosbarth a'ch safle eich hun o fewny rhain.

Byddai'n fanteisiol i'r ymgeisydd gael profiad o ofalu am blant o oedran perthnasol ac o weithio gyda phlant ag anghenion dysgu ychwanegol.

Bydd disgwyl i'r ymgeisydd llwyddiannus:
 • fynychu anghenion personol y disgybl, a gweithredu rhaglenni personol cysylltiedig, gan gynnwys materion cymdeithasol, iechyd, corfforol, hylendid, cymorth cyntaf a materion lles
 • helpu i ddatblygu, gweithredu ac adolygu Cynlluniau Datblygu Unigol
 • sefydlu perthnasoedd da gyda disgyblion, gan weithredu fel model rôl a bod yn ymwybodol o anghenion unigol ac ymateb yn briodol iddynt
 • rhoi adborth i'r disgybl mewn perthynas â chynnydd, cyflawniad, ymddygiad, presenoldeb ac ati
 • hyrwyddo cynnwys a derbyn pob disgybl
 • annog disgyblion i ryngweithio ag eraill ac i gymryd rhan mewn gweithgareddau dan arweiniad yr athro/athrawes
 • annog disgyblion i weithredu'n annibynnol fel y bo'n briodol
 • byddwch yn ymwybodol o broblemau/cynnydd/cyflawniadau y disgybl ac adrodd i'r athro fel y cytunwyd arno
 • cynnal gwaith cadw cofnodion y disgybl yn ôl y cais
 • cefnogi'r athro i reoli ymddygiad y disgybl, gan adrodd anawsterau fel y bo'n briodol
 • casglu/adrodd gwybodaeth o/i rieni/gofalwyr fel y cyfarwyddwyd
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â'r pennaeth, Miss Meinir Lewis drwy ebostioprif@llechryd.ceredigion.sch.ukneu drwy ffonio 01239682474.

Noder: Cedwir yr hawl i ymestyn y dyddiad cau.

Mae diogelu ac amddiffyn plant a phobl ifanc yn flaenoriaethau allweddol i ni. Ein nod yw cefnogi plant, pobl ifanc a'r rhai sydd mewn perygl i sicrhau eu bod mor ddiogel ag y gallant fod. Rydym yn cydnabod bod gan blant, pobl ifanc a'r rhai sydd mewn perygl hawl i gael eu a byddwn yn cymryd camau i ddiogelu'u lles. Disgwylir i bob aelod o staff a gwirfoddolwr rannu'r ymrwymiad hwn, a bydd angen Gwiriad Gwell gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), CRB gynt.

What we offer

Work-life balance

Lifestyle savings scheme

Generous employer pension scheme

Cycle to work scheme

Learning and development

Where you'll work

Schools and Culture
We offer appropriate challenge and support to our schools, to help them deliver first class education to all pupils, across the age and ability range. Our primary functions are as follows:
 • School Improvement: Leadership; Support and Challenge, Teaching and Learning; Digital Literacy; Literacy and Numeracy; Welsh in Education
 • Additional Learning Needs: Provision for pupils with Additional Learning Needs, Inclusion; Attendance; Educational Psychology
 • Pupil Wellbeing:Counselling; Welfare; Anti-Bullying, Pupil Voice
 • Education Governance: Data ; Governor Support, Policy support
 • School Admissions
 • Culture: Music Service; Cered; Felinfach Theatre; Museum
 • Infrastructure and Resources: Planning School Places; Modernisation and Twenty First Century Schools Programme; Buildings; Grants
 • Catering: Day Centres; Primary Schools; Residential homes.
 • Childcare Unit: Childcare Sufficiency Assessment; Childcare & Play Grant; Childcare Offer; Out of School (After School Clubs and Holiday Playschemes); Day Nursery, Cylch/Playgroup & Childminder business support and staff training
Cardigan Cardigan is the historic gateway into Ceredigion from the south west.
Read more