THE DETAILS:
  • Location: Haverfordwest, SA61 1SZ
  • Subject:
  • Contract: Flexible Working
  • Salary Type: Annual
  • Salary Range: £25,000.00 - £30,000.00
  • Language: English

This job application date has now expired.

Pastoral Coach (Parental Cover)

Pastoral Coach (Parental Cover)

Pembrokeshire College
Pembrokeshire College has an exciting opportunity for a motivated and inspiring individual to join the Faculty Area of Specialist Vocational Education covering a period of parental leave, commencing in February 2024. Mae gan Goleg Sir Benfro gyfle cyffrous i unigolyn llawn cymhelliant ac ysbrydoledig ymuno â Maes Addysg Alwedigaethol Arbenigol y Gyfadran dros gyfnod o absenoldeb rhiant, gan ddechrau ym mis Chwefror 2024.Salary Details:BS22-25 - currently £25,554 - £27,670 pro rata

This is a 4 point incremental scale with progression to each pointon an annual basis. Commencing salaries will be assessed in accordance with the College's starting salaries matrix.

Hours of Work: Part time - 22.5 hours per week

Working Pattern - Monday, Tuesday, Friday (8.45am - 5.00pm)

Worked over 36 weeks (which are the College's term weeks from September to June) plus 2 additional admin weeks

Please note, as the commencement date will be February, you will be required to work less than 36 weeks in the academic year

Contract Type: Salaried term time only - Fixed Term to February 2025 (up to one year parental cover commencing February 2024)

This annualised hours contract will be paid in equal amounts of 12 months (September to August) and the appropriate element of payment for accrued annual leave for the duration of the contract will be incorporated into the calculation.

Qualifications/Experience;

•You will hold a minimum relevant level 3 qualification and;

•It is essential to have experience of working with learners in a similar role or with learners on a one-to-one basis

•Knowledge of PSHE (Personal, Social and Health Education) or similar programmes would be advantageous

Supporting learners with their mental health and wellbeing is one of the College's main priorities so if you want a fast paced job directly supporting learners in an energetic learner focussed environment, this could be the job for you. You will be supporting learners within the areas of Business, Sport and Public Services.
You will be self-motivated, enthusiastic and comfortable working both independently and as part of a team. You will also possess excellent interpersonal and communication skills and have the proven ability to motivate individuals towards achieving agreed goals.
This position will predominately be based at the College's main campus at Merlins Bridge, Haverfordwest. The College has a flexible working policy but due to the requirements of this role, you will be required to work the days/hours stated above and home or remote working cannot be accommodated for this role.
Closing Date: Midnight, Wednesday 29th November 2023

Proposed Interview Date: Tuesday 12th December 2023

Manylion Cyflog BS22-25 - ar hyn o bryd £25,554 - £27,670 pro rata

Mae hon yn raddfa gynyddrannol o 4 pwynt gyda dilyniant i bob pwynt yn flynyddol. Bydd cyflogau cychwynnol yn cael eu hasesu yn unol â matrics cyflogau cychwynnol y Coleg.
Oriau Gwaith: Rhan amser - 22.5 awr yr wythnos

Patrwm Gwaith - Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Gwener (8.45yb - 5.00yp)

Wedi gweithio dros 36 wythnos (sef wythnosau tymor y Coleg o fis Medi i fis Mehefin) ynghyd â 2 wythnos weinyddol ychwanegol

Sylwch, gan mai mis Chwefror fydd y dyddiad cychwyn, byddwch chi'n gweithio llai na 36 wythnos yn y flwyddyn academaidd

Math o Gontract: Cyflogedig, yn ystod y tymor yn unig - Cyfnod Penodol hyd at Chwefror 2025 (hyd at flwyddyn o gyflenwi absenoldeb rhiant yn dechrau Chwefror 2024). Telir y contract oriau blynyddol hwn mewn symiau cyfartal o 12 mis (Medi i Awst) a bydd yr elfen briodol o daliad ar gyfer gwyliau blynyddol a gronnwyd am gyfnod y contract yn cael ei ymgorffori yn y cyfrifiad.

Cymwysterau/Profiad:

•Bydd gennych gymhwyster lefel 3 perthnasol o leiaf

•Mae'n hanfodol cael profiad o weithio gyda dysgwyr mewn rôl debyg neu gyda dysgwyr ar sail un-i-un

•Byddai gwybodaeth am ABCh (Addysg Bersonol, Gymdeithasol ac Iechyd) neu raglenni tebyg yn fanteisiol

Mae cefnogi dysgwyr gyda'u hiechyd meddwl a'u lles yn un o brif flaenoriaethau'r Coleg felly os ydych chi eisiau swydd brysur sy'n cefnogi dysgwyr yn uniongyrchol mewn amgylchedd egnïol sy'n canolbwyntio ar y dysgwr, efallai mai hon yw'r swydd i chi. Byddwch yn cefnogi dysgwyr ym meysydd Busnes, Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus.
Byddwch yn hunan-gymhellol, yn frwdfrydig ac yn gyfforddus yn gweithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm. Bydd gennych hefyd sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol a'r gallu profedig i ysgogi unigolion tuag at gyflawni nodau cytunedig.
Lleolir y swydd hon yn bennaf ar brif gampws y Coleg ym Merlins Bridge, Hwlffordd. Mae gan y Coleg bolisi gweithio hyblyg ond oherwydd gofynion y rôl hon, bydd gofyn i chi weithio'r dyddiau/oriau a nodir uchod ac ni ellir darparu ar gyfer gweithio gartref neu o bell ar gyfer y rôl hon.
Dyddiad Cau: Hanner nos, Nos Fercher 29 Tachwedd 2023

Dyddiad Cyfweld Arfaethedig: Dydd Mawrth 12 Rhagfyr 2023