THE DETAILS:
  • Subject:
  • Hours: Part time
  • Contract: Fixed Term
  • Salary Type: Annual
  • Salary Range: £30,000.00 - £35,000.00
  • Language: English

This job application date has now expired.

Athro/Athrawes Saesneg - Ysgol Bro Preseli

Athro/Athrawes Saesneg - Ysgol Bro Preseli

Pembrokeshire County Council
Disgrifiad Swydd

Gwahoddir ceisiadau ar gyfer swydd Athro/Athrawes Saesneg i gychwyn 1af o Chwefror 2024.

Mae'r ysgol yn awyddus i apwyntio person brwydfrydig sy'n meddu ar y cymwysterau priodol i ddysgu ar draws yr ystod oedran yn y sector uwchradd.

Telir cyflog yn unol â Graddfa Cyflog Athrawon.

Mae'r gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg yn angenrheidiol ar gyfer y swydd yma. Disgwylir i'r ymgeiswyr fod yn frwd dros addysg Gymraeg ac yn barod i gyfrannu i weithgareddau allgyrsiol.

Gwahoddir unrhyw un sydd â diddordeb a/neu angen mwy o wybodaeth i drafod yn anffurfiol â'r Pennaeth Mrs Rhonwen Morris.

Manylion pellach ynglŷn â'r swydd uchod oddi wrth y Pennaeth ac yna ceisiadau drwy gwblhau'r ffurflen gais, llythyr ac enwau dau ganolwr, i'r Pennaeth, Ysgol Bro Preseli, Crymych, Sir Benfro, SA41 3QH, erbyn Dydd Mercher, 22ain o Dachwedd 2023.

The above advert is for a Full-time Teacher of English at Ysgol Bro Preseli where the ability to communicate through the medium of Welsh is essential.

Diogelu

Mae diogelu ac amddiffyn plant ac oedolion mewn perygl yn flaenoriaeth uchel i Gyngor Sir Penfro. Ein nod yw cefnogi plant sy'n agored i niwed ac oedolion mewn perygl er mwyn sicrhau eu bod mor ddiogel â phosibl. Rydym yn ymrwymedig i sicrhau eu diogelwch a byddwn yn gweithredu i ddiogelu eu llesiant. Mae Polisi Diogelu Corfforaethol y Cyngor yn darparu fframwaith i bob aelod o staff a gwasanaeth yn y Cyngor, gan amlinellu cyfrifoldebau mewn perthynas â diogelu ac amddiffyn plant ac oedolion mewn perygl yn ogystal â'r dulliau a ddefnyddir gan y Cyngor i sicrhau ei fod yn cyflawni ei ddyletswyddau.

Mae'r polisi hwn yn berthnasol i holl weithwyr a gweithlu'r Cyngor, yn ogystal â chynghorwyr, gwirfoddolwyr a darparwyr gwasanaethau a gomisiynir gan y Cyngor. Busnes pawb yw diogelu, p'un a ydynt yn gweithio i'r Cyngor neu'n gweithio ar ran y Cyngor.

Cymorth a Gwybodaeth Ychwanegol
  • Cysylltwch â'r Tîm Recriwtio cyn gynted â phosibl os na allwch wneud cais ar-lein neu os oes arnoch angen cymorth drwy anfon e-bost at recruit@pembrokeshire.gov.uk.
  • Mae gweithwyr llywodraeth leol ar delerau'r Cyd-gyngor Cenedlaethol yn destun bargeinio cyflog cenedlaethol; mae'r holl gyflogau a nodir yn ein hysbysebion ar hyn o bryd ar sail cyflogau 1/4/2022. Mae dyfarniad cyflog 2023 yn yr arfaeth.
  • Sylwch, mae gennym rwymedigaeth gyfreithiol i ystyried gweithwyr ar gyfer cyflogaeth amgen addas os yw eu swyddi mewn perygl, felly rhoddir ystyriaeth ymlaen llaw i weithwyr presennol sy'n bodloni manyleb y person ac sydd wedi'u cofrestru ar ein cronfa adleoli.

Mae sgiliau Cymraeg yn hanfodol. Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg ac ni chânt eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg.