THE DETAILS:
 • Location: Llandysul,
 • Subject:
 • Hours: Full time
 • Contract: Permanent
 • Salary Type: Annual
 • Salary Range: £90,000.00 - £95,000.00
 • Language: Welsh
 • Closing Date: 09 April, 2024 12:00 AM

This job application date has now expired.

Headteacher - Ysgol Bro Teifi

Headteacher - Ysgol Bro Teifi

Ceredigion County Council
About the role

The following is an advert for a position where the ability to converse through the medium of English and Welsh is essential.

Dymuna Corff Llywodraethol Ysgol Bro Teifi benodi Pennaeth ymroddedig sy'n meddu ar y weledigaeth a'r gallu i arwain, ysbrydoli a chymell holl gymuned yr ysgol.

Mae Ysgol Bro Teifi ar flaen y gad o ran arloesi a chyffro addysgol. Rydym yn gwahodd ceisiadau gan addysgwyr profiadol sy'n angerddol ac ysbrydoledig, i adeiladu ar ein sylfaen gref a llywio'r ysgol yn hyderus i'w cham nesaf, gan hyrwyddo nid yn unig rhagoriaeth academaidd ond hefyd datblygiad personol, moesol ac ysbrydol ymhlith ein dysgwyr.

Sefydlwyd Ysgol Bro Teifi, yr ysgol dysgu gydol oes cyfrwng Cymraeg arloesol yng Nghymru, yn dilyn buddsoddiad o £29.5m gan Gyngor Sir Ceredigion a Llywodraeth Cymru.

Rydym yn ymfalchïo mewn cynnig cyfleusterau dysgu o'r radd flaenaf i'n holl ddisgyblion ac yn ei hystyried yn fraint i fod yn arloeswyr addysgol ym Mro Teifi. Yma, rydym yn darparu taith addysgol ddi-dor i'n disgyblion o dan yr un to, gyda'n gweithredoedd yn cael eu dylanwadu'n ddwfn gan ein harwyddair, gan sicrhau bod gwaith caled ac ymroddiad wrth galon llwyddiant ein cymuned.

Mae ein hymagwedd addysgol wedi'u gwreiddio'n gadarn yn yr egwyddorion sylfaenol canlynol:
 • Sicrhau safonau dysgu ac addysgu rhagorol i ddatgloi potensial llawn pob disgybl a'u paratoi ar gyfer dysgu gydol oes.
 • Cefnogi pob disgybl i ddatblygu sgiliau llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol cryf i gael mynediad i'r cwricwlwm cyfan.
 • Creu amgylchedd addysgol lle mae staff a disgyblion yn awyddus i arloesi, gan ystyried heriau fel cyfleoedd ar gyfer dysgu a thwf.
 • Meithrin ymdeimlad o falchder ac ymwybyddiaeth o'r iaith Gymraeg, ei diwylliant, ei thraddodiadau, a'i threftadaeth, gan osod y sylfaen ar gyfer ehangu gorwelion a deall perthynas Cymru ag Ewrop a'r byd.
 • Adeiladu partneriaeth lwyddiannus rhwng yr ysgol, rhieni, a chymuned ehangach Bro Teifi i gyfoethogi dysgu disgyblion.
Mae'r ysgol yn gwasanaethu dalgylch gwledig eang, gyda disgyblion yn dod o bentrefi amaethyddol a threfi marchnad Dyffryn Teifi. Mae hyn yn cynnwys ardaloedd megis Llandysul, Aberbanc, Coedybryn, a Phontsian ar gyfer ein disgyblion oed cynradd, ac mae'n ymestyn i ardaloedd de orllewin Ceredigion a gogledd Sir Gaerfyrddin ar gyfer ein disgyblion oed uwchradd.

Mae gan yr ysgol 362 o ddisgyblion cynradd a 512 o ddisgyblion uwchradd, gyda 10% o ddisgyblion yn gymwys i gael Prydau Ysgol Am Ddim.

Rydym yn chwilio am Bennaeth sydd wedi ymrwymo'n ddwfn i'r gwerthoedd a'r egwyddorion hyn, ac sy'n frwd dros arwain ein hysgol drwy'r datblygiadau sydd i ddod. Mae arnom angen arweinydd a all barhau i wella ein hetifeddiaeth, ysbrydoli ein cymuned, ac arwain ein hysgol gyda gweledigaeth, uniondeb, a'r gwydnwch a ymgorfforir gan ein harwyddair "oni heuir, ni fedir."

Am fwy o wybodaeth neu i drefnu ymweliad â'r ysgol, cysylltwch â Chlerc y Corff Llywodraethol, drwy e-bost: angela.jones3@ceredigion.gov.uk

Mae Ceredigion yn cynnig ansawdd bywyd uchel a'r cyfle i fyw yn un o siroedd mwyaf prydferth Cymru. I ddarganfod mwy am Geredigion, ewch i Darganfod Cymru.

Pecyn Gwybodaeth

Gofynnir i ymgeiswyr sicrhau eu bod ar gael ar 19 Ebrill ar gyfer y cyfweliadau.

Noder: Cedwir yr hawl i ymestyn y dyddiad cau.

Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu ac amddiffyn plant ac oedolion sydd mewn perygl Fel rhan o'r ymrwymiad hwn, mae rhai rolau o fewn ein sefydliad yn gofyn am wiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) i asesu addasrwydd ymgeiswyr. Bydd y rôl hon yn gofyn am wiriad DBS Uwch. Sylwch na fydd presenoldeb euogfarnau blaenorol o reidrwydd yn anghymhwyso ymgeisydd rhag ystyriaeth ar gyfer y swydd hon. Rydym yn asesu pob ymgeisydd fesul achos, ac yn ystyried natur a pherthnasedd unrhyw euogfarnau mewn perthynas â chyfrifoldebau'r rôl. Ein nod yw creu amgylchedd gwaith cynhwysol a chefnogol lle caiff pob unigolyn ei drin yn deg a chyda pharch. Os oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau am y broses hon, mae croeso i chi gysylltu â ni am eglurhad. Mae eich preifatrwydd a'ch urddas yn hollbwysig i ni drwy gydol y broses recriwtio.

What we offer

Work-life balance

Lifestyle savings scheme

Generous employer pension scheme

Cycle to work scheme

Learning and development

Where you'll work

Schools and Culture
We offer appropriate challenge and support to our schools, to help them deliver first class education to all pupils, across the age and ability range. Our primary functions are as follows:
 • School Improvement: Leadership; Support and Challenge, Teaching and Learning; Digital Literacy; Literacy and Numeracy; Welsh in Education
 • Additional Learning Needs: Provision for pupils with Additional Learning Needs, Inclusion; Attendance; Educational Psychology
 • Pupil Wellbeing:Counselling; Welfare; Anti-Bullying, Pupil Voice
 • Education Governance: Data ; Governor Support, Policy support
 • School Admissions
 • Culture: Music Service; Cered; Felinfach Theatre; Museum
 • Infrastructure and Resources: Planning School Places; Modernisation and Twenty First Century Schools Programme; Buildings; Grants
 • Catering: Day Centres; Primary Schools; Residential homes.
 • Childcare Unit: Childcare Sufficiency Assessment; Childcare & Play Grant; Childcare Offer; Out of School (After School Clubs and Holiday Playschemes); Day Nursery, Cylch/Playgroup & Childminder business support and staff training
Llandysul Historically, Llandysul was the hub of the Welsh woollen industry where thousands of people were employed in the water driven mills during the industrial revolution.
Read more