THE DETAILS:
  • Location: Haverfordwest, SA61 1SZ
  • Subject:
  • Contract: Permanent
  • Salary Type: Annual
  • Salary Range: £35,000.00 - £40,000.00
  • Language: English
  • Closing Date: 14 April, 2024 12:00 AM

This job application date has now expired.

Assessment and Learning Experiences Co-ordinator (B-wbl)

Assessment and Learning Experiences Co-ordinator (B-wbl)

Pembrokeshire College
Pembrokeshire College is looking to appoint an enthusiastic Assessment and Learning Experiences Coordinator to join our Work Based Learning Consortium (B-wbl) team. | Mae Coleg Sir Benfro am benodi Cydlynydd Asesu a Phrofiadau Dysgu brwdfrydig i ymuno â'n tîm Consortiwm Dysgu Seiliedig ar Waith (B-wbl).Assessment and Learning Experiences Co-ordinator (B-wbl)

Pembrokeshire College is looking to appoint an enthusiastic Assessment and Learning Experiences Coordinator to join our Work Based Learning Consortium (B-wbl) team. This is an exciting opportunity for an experienced work-based practitioner who is passionate about engaging and challenging work-based learners to achieve as well as they can.
If you are flexible, motivated and innovative, with the ability to pass on your skills and experience in work -based learning to ensure all our learners achieve their goals and aspirations then we would love to hear from you.
Due to the nature of this position, the role will be undertaken on a hybrid basis.
Salary Details: Scale: BS 30-33 (currently £34,452-£37,692 per annum)

This is a 4-point scale with progression incrementally on an annual basis. Commencing salaries will be assessed in accordance with the College's starting salaries matrix.
Hours of work: Full-time, 37 hours worked over 5 days

Contract Type: Salaried - Permanent

Holiday Entitlement: 28 days plus statutory bank holidays & College efficiency closures

Annual leave entitlement will increase to 32 days pro rata (based on full-time equivalent) following 5 years+ service

Qualifications: To hold a minimum level 4 qualification in a relevant discipline. If you do not hold this qualification, Pembrokeshire College will support you in gaining this during your employment, within an agreed timescale

The successful candidate will be highly motivated, with an excellent understanding of teaching, learning and assessments in WBL and the quality assurance processes used to effectively monitor the quality of the learner experience. You will work alongside the Quality Manager to ensure a high-quality, consistent, learning experience for all our JGW+ and Apprenticeship learners. You will work with our provider network to embed quality assurance processes that will recognise and share best practice if required.
You will have a proven record of delivering work-based learning and use your experience of teaching, learning and assessment to enhance practice and improve learner experiences. You will be driven and use your own initiative to meet targets and achieve deadlines.
The B-wbl Consortium (led by Pembrokeshire College), works with providers across South East, West and Mid Wales delivering Apprenticeship and Jobs Growth Wales+ programmes. Aspects of this role will be undertaken remotely and therefore it is essential that you are IT literate and confident with technology.
You will be required to travel across our provider network in the region of the South East, West and Mid Wales to support the quality assurance activities therefore, although this role is hybrid, ideally the successful candidate will be located along the M4 corridor.

Closing Date: Midnight, Sunday 14 th April 2024

Cydlynydd Asesu a Phrofiadau Dysgu (B-wbl)

Mae Coleg Sir Benfro am benodi Cydlynydd Asesu a Phrofiadau Dysgu brwdfrydig i ymuno â'n tîm Consortiwm Dysgu Seiliedig ar Waith (B-wbl). Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymarferwr seiliedig ar waith profiadol sy'n frwd dros ymgysylltu a herio dysgwyr seiliedig ar waith i gyflawni cystal ag y gallant.
Os ydych chi'n hyblyg, yn llawn cymhelliant ac yn arloesol, gyda'r gallu i drosglwyddo'ch sgiliau a'ch profiad mewn dysgu seiliedig ar waith i sicrhau bod ein holl ddysgwyr yn cyflawni eu nodau a'u dyheadau, yna byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.
Oherwydd natur y swydd hon, bydd y rôl yn cael ei chyflawni ar sail hybrid.
Manylion Cyflog: Graddfa: BS 30-33 (£34,452 ar hyn o bryd-£37,692 y flwyddyn)

Mae hon yn raddfa 4 pwynt gyda dilyniant yn gynyddrannol bob blwyddyn. Bydd cyflogau cychwynnol yn cael eu hasesu yn unol â matrics cyflogau cychwynnol y Coleg.
Oriau gwaith: Llawn-amser, gweithio 37 awr dros 5 diwrnod

Math o Gontract: Cyflog - Parhaol

Hawl Gwyliau: 28 diwrnod ynghyd â gwyliau banc statudol a diwrnodau cau'r coleg er effeithlonrwydd

Bydd hawl i wyliau blynyddol yn cynyddu i 32 diwrnod pro rata (yn seiliedig ar gyfwerth llawn-amser) ar ôl 5 mlynedd+ o wasanaeth

Cymwysterau: Meddu ar gymhwyster lefel 4 o leiaf mewn disgyblaeth berthnasol. Os nad oes gennych y cymhwyster hwn, bydd Coleg Sir Benfro yn eich cefnogi i ennill hwn yn ystod eich cyflogaeth, o fewn amserlen y cytunwyd arni.
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn uchel eu cymhelliant, gyda dealltwriaeth ragorol o addysgu, dysgu ac asesu mewn Dysgu Seiliedig ar Waith a'r prosesau sicrhau ansawdd a ddefnyddir i fonitro ansawdd profiad y dysgwr yn effeithiol. Byddwch yn gweithio ochr yn ochr â'r Rheolwr Ansawdd i sicrhau profiad dysgu cyson o ansawdd uchel i'n holl ddysgwyr Thwf Swyddi Cymru+ a Phrentisiaethau. Byddwch yn gweithio gyda'n rhwydwaith darparwyr i ymgorffori prosesau sicrhau ansawdd a fydd yn cydnabod ac yn rhannu arfer gorau os oes angen.
Bydd gennych hanes profedig o ddarparu dysgu seiliedig ar waith a defnyddio eich profiad o addysgu, dysgu ac asesu i wella ymarfer a gwella profiadau dysgwyr. Byddwch yn cael eich ysgogi ac yn defnyddio eich menter eich hun i gyrraedd targedau a chyrraedd terfynau amser.
Mae Consortiwm B-wbl (dan arweiniad Coleg Sir Benfro), yn gweithio gyda darparwyr ar draws De-ddwyrain, Gorllewin a Chanolbarth Cymru i ddarparu rhaglenni Prentisiaeth a Thwf Swyddi Cymru+. Ymgymerir ag agweddau o'r rôl hon o bell ac felly mae'n hanfodol eich bod yn llythrennog mewn TG ac yn hyderus gyda thechnoleg.
Bydd gofyn i chi deithio ar draws ein rhwydwaith darparwyr yn rhanbarth De Ddwyrain, Gorllewin a Chanolbarth Cymru i gefnogi'r gweithgareddau sicrhau ansawdd, felly, er bod y rôl hon yn un hybrid, yn ddelfrydol bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael eu lleoli ar hyd coridor yr M4.

Dyddiad Cau: Hanner nos, Nos Sul 14 Ebrill 2024