THE DETAILS:
 • Location: Haverfordwest, SA61 1SZ
 • Contract: Temporary
 • Salary Type: Annual
 • Salary Range: £25,000.00 - £30,000.00
 • Language: English
 • Closing Date: 16 June, 2024 12:00 AM

This job application date has now expired.

Public Services & Sports Lecturer | Darlithydd Gwasanaethau Cyhoeddus a Chwaraeon

Pembrokeshire College

Salary: Scale ASL1 - 4 (currently £24,049 - £28,381 pro rata) - without teaching qualification

Pembrokeshire College has an opportunity for an enthusiastic Public Services & Sports Lecturer to join the Public Services & Sports Department teaching on a variety of courses within these subject areas, and with responsibility for the co-ordination of the Ladies Sports Academy. Mae gan Goleg Sir Benfro gyfle i Ddarlithydd Gwasanaethau Cyhoeddus a Chwaraeon brwdfrydig ymuno â'r Adran Gwasanaethau Cyhoeddus a Chwaraeon i ddysgu ar amrywiaeth o gyrsiau o fewn y meysydd pwnc hyn, gyda chyfrifoldebSalary Details: Scale ASL1 - 4 (currently £24,049 - £28,381 pro rata) - without teaching qualification

MG1 - UP1 (currently £30,620 - £44,010 pro rata) - with teaching qualification

Opportunity to progress onto a further scale

UP2-UP3 (currently £45,642 - £47,331 pro rata)

Contract Type: 0.6 FTE - permanent

Equivalent to approximately 22.5 working hours per week / 501 annual teaching (109 of these teaching hours will be allocated to the co-ordination of the Academy). Due to timetabling and the academies schedule, these hours will be worked over 4 days per week

Qualifications:
 • Hold a relevant Degree in either Protective Services/Sport/Physical Education or related qualification and;
 • If you do not hold a recognised teaching qualification (such as PGCE), you will be required to undertake and achieve PGCE during employment, within a specified timescale.
 • Hold a minimum Level 1 Coaching qualification - however it is highly desirable to hold a Level 2 Coaching qualification.
 • Ideally hold a valid First Aid Certificate. If not held, you will be required to undertake and achieve this during your employment.

You will have knowledge of the specialist subject areas and ideally previous experience of teaching, delivering or coaching with the ability to plan and deliver theoretical and practical teaching sessions within the curriculum areas. You will be required to teach on a range of courses ranging from level 1 - 3 in Uniformed Protective Services and Sport, and undertake a course tutor role within Public Services.
Some examples of subjects include: -
 • Protective Services Skills and Contributing to your Community
 • Research skills in Uniformed Protected Services
 • Global Affairs, The Media and Uniformed Protective services
 • Professional Development in Protective Services
 • Planning and responding to Emergencies Incidents
 • Practical Sports

The Ladies Sports Academy covers football, rugby and netball activities with training sessions, home and away competition, along with tournaments that require overnight supervision of female learners. The responsibilities will include the co-ordination of the Ladies Academy alongside another coach, between you delivering all aspects of the Ladies Sports Academy. You will need excellent communication skills, experience of working with young people and ideally coaching players at U19 in sports.
Closing Date: Midday, Sunday 16 th June 2024

Proposed Interview Date: Monday 24 th June 2024

Manylion Cyflog: Graddfa ASL1 - 4 (£24,049 - £28,381 pro rata ar hyn o bryd) - heb gymhwyster addysgu.
MG1 - UP1 (£30,620 - £44,010 pro rata ar hyn o bryd) - gyda chymhwyster addysgu. Cyfle i symud ymlaen i raddfa bellach.
UP2-UP3 (£45,642 - £47,331 pro rata ar hyn o bryd)

Math o Gontract: 0.6 FTE - parhaol

Cyfwerth ag oddeutu 22.5 awr gwaith yr wythnos/501 o addysgu blynyddol (bydd 109 o'r oriau addysgu hyn yn cael eu dyrannu i gydlynu'r Academi)

Oherwydd yr amserlen ac amserlen yr academïau, bydd yr oriau hyn yn cael eu gweithio dros 4 diwrnod

Cymwysterau:
 • Meddu ar Radd berthnasol naill ai mewn Gwasanaethau Amddiffynnol/Chwaraeon/Addysg Gorfforol neu gymhwyster cysylltiedig
 • Os nad oes gennych gymhwyster addysgu cydnabyddedig (fel TAR), bydd gofyn i chi gyflawni'r cymhwyster TAR yn ystod cyflogaeth, o fewn amserlen benodedig
 • Meddu ar gymhwyster Hyfforddi Lefel 1 o leiaf - fodd bynnag mae'n ddymunol iawn meddu ar gymhwyster Hyfforddi Lefel 2
 • Yn ddelfrydol, meddu ar Dystysgrif Cymorth Cyntaf ddilys. Os heb y cymhwyster hwn, bydd gofyn i chi gyflawni hyn yn ystod eich cyflogaeth

Bydd gennych wybodaeth am y meysydd pwnc arbenigol ac yn ddelfrydol profiad blaenorol o addysgu, cyflwyno neu hyfforddi gyda'r gallu i gynllunio a chyflwyno sesiynau addysgu damcaniaethol ac ymarferol o fewn meysydd y cwricwlwm. Bydd gofyn i chi addysgu ar ystod o gyrsiau yn amrywio o lefel 1 - 3 mewn Gwasanaethau Diogelu Lifrai a Chwaraeon, ac ymgymryd â rôl tiwtor cwrs o fewn Gwasanaethau Cyhoeddus.
Dyma rai enghreifftiau o'r pynciau a gynhwysir:-
 • Sgiliau Gwasanaethau Amddiffynnol a Chyfrannu at eich Cymuned
 • Sgiliau ymchwil mewn Gwasanaethau Gwarchodedig mewn Lifrai
 • Materion Byd-eang, y Cyfryngau a gwasanaethau Amddiffynnol mewn Lifrai
 • Datblygiad Proffesiynol mewn Gwasanaethau Amddiffynnol
 • Cynllunio ac ymateb i Ddigwyddiadau Argyfwng
 • Chwaraeon Ymarferol

Mae'r Academi Chwaraeon Merched yn cynnwys gweithgareddau pêl-droed, rygbi a phêl-rwyd gyda sesiynau hyfforddi, cystadleuaeth gartref ac oddi cartref, ynghyd â thwrnameintiau sy'n gofyn am oruchwyliaeth dros nos o ddysgwyr benywaidd. Bydd y cyfrifoldebau'n cynnwys cydlynu'r Academi Merched ochr yn ochr â hyfforddwr arall, rhyngoch chi'n cyflwyno pob agwedd ar yr Academi Chwaraeon Merched. Bydd angen sgiliau cyfathrebu rhagorol arnoch, profiad o weithio gyda phobl ifanc ac yn ddelfrydol hyfforddi chwaraewyr dan 19 mewn chwaraeon.
Dyddiad Cau: Hanner dydd, dydd Sul 16 Mehefin 2024

Dyddiad Cyfweld Arfaethedig: Dydd Llun 24 Mehefin 2024