THE DETAILS:
  • Location: Haverfordwest, SA61 1SZ
  • Contract: Permanent
  • Salary Type: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Language: English
Apply Now (CY)

Apply Now (EN)

You will be taken to an external page to complete your application.

Business Intelligence Administrator | Gweinyddwr Gwybodaeth Busnes

Pembrokeshire College

Salary: Scale: BS19-21 (£24,401 - £26,164 per annum)

Are you a detail-oriented professional with a passion for data accuracy and user satisfaction? Pembrokeshire College is seeking an enthusiastic Business Intelligence Administrator to support and optimise our College Reporting Systems. | Ydych chi'n weithiwr proffesiynol sy'n canolbwyntio ar fanylion ac sy'n angerddol am gywirdeb data a boddhad defnyddwyr? Mae Coleg Sir Benfro yn chwilio am Weinyddwr Gwybodaeth Busnes brwdfrydig i gefnogi ac optimeiddio ein Systemau Adrodd y ColegBusiness Intelligence Administrator

Are you a detail-oriented professional with a passion for data accuracy and user satisfaction? Pembrokeshire College is seeking an enthusiastic Business Intelligence Administrator to support and optimise our College Reporting Systems.
Salary Details: Scale: BS19-21 (£24,401 - £26,164 per annum)

This is a 2-point extended scale with progression incrementally on an annual basis. Commencing salaries will be assessed in accordance with the College's starting salaries matrix.
Contract Type: Salaried - Permanent

Hours of work: Full time (37 hours per week)

Holiday Entitlement: 28 days annual leave plus 8 bank holidays per year (increasing to 32 days for 5 years + service) plus statutory bank holidays & college efficiency closures.
Qualifications: You will have a minimum level 2 qualification- specifically in Maths and English. It is however highly desirable to hold a relevant level 3/4 qualification. If not held, it is essential to undertake and achieve this within an agreed timescale.
You will collaborate with the Business Intelligence Manager to ensure data quality, identify and bridge data gaps, and provide exceptional user support and training.
Your strong interpersonal skills, initiative, and commitment to continuous improvement will be essential as you engage with stakeholders, perform data validation, and oversee the Business Intelligence helpdesk. If you are eager to learn new tools, work independently and as part of a team, and maintain a high standard of data integrity, we want you to join our innovative and supportive environment.
Closing Date: Midnight, Sunday 23 June 2024

Gweinyddwr Gwybodaeth Busnes

Ydych chi'n weithiwr proffesiynol sy'n canolbwyntio ar fanylion ac sy'n angerddol am gywirdeb data a boddhad defnyddwyr? Mae Coleg Sir Benfro yn chwilio am Weinyddwr Gwybodaeth Busnes brwdfrydig i gefnogi ac optimeiddio ein Systemau Adrodd y Coleg.
Manylion Cyflog: Graddfa: BS19-21 (£24,401 - £26,164 y flwyddyn)

Mae hon yn raddfa estynedig 2 bwynt gyda dilyniant yn gynyddrannol bob blwyddyn. Bydd cyflogau cychwynnol yn cael eu hasesu yn unol â matrics cyflogau cychwynnol y Coleg.
Math o Gontract: Cyflogedig - Parhaol

Oriau gwaith: Llawn amser (37 awr yr wythnos)

Hawl Gwyliau: 28 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd ag 8 gwyl banc y flwyddyn (yn cynyddu i 32 diwrnod am 5 mlynedd + o wasanaeth) ynghyd â gwyliau banc statudol a diwrnodau cau'r coleg er effeithlonrwydd.
Cymwysterau: Bydd gennych gymhwyster lefel 2 o leiaf - yn benodol mewn Mathemateg a Saesneg. Fodd bynnag, mae'n ddymunol iawn meddu ar gymhwyster lefel 3/4 perthnasol. Os heb gymhwyster felly, mae'n hanfodol gwneud hyn a'i gyflawni o fewn amserlen y cytunwyd arni.
Byddwch yn cydweithio â'r Rheolwr Gwybodaeth Busnes i sicrhau ansawdd data, nodi a phontio bylchau data, a darparu cymorth a hyfforddiant rhagorol i ddefnyddwyr.
Bydd eich sgiliau rhyngbersonol cryf, menter, ac ymrwymiad i welliant parhaus yn hanfodol wrth i chi ymgysylltu â rhanddeiliaid, perfformio dilysu data, a goruchwylio desg gymorth Gwybodaeth Busnes. Os ydych yn awyddus i ddysgu offer newydd, gweithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm, a chynnal safon uchel o gywirdeb data, rydym am i chi ymuno â'n hamgylchedd arloesol a chefnogol.
Dyddiad Cau: Hanner nos, Nos Sul 23 Mehefin 2024