THE DETAILS:
  • Location: Haverfordwest, SA61 1SZ
  • Contract: Permanent
  • Salary Type: Annual
  • Salary Range: £25,000.00 - £30,000.00
  • Language: English
Apply Now (CY)

Apply Now (EN)

You will be taken to an external page to complete your application.

Junior Information Systems Developer | Is-Ddatblygwr Systemau Gwybodaeth

Pembrokeshire College

Salary: Scale: BS22-25 (£26,832 - £29,054 pro rata)

Are you passionate about technology and eager to kick-start your career in Information Systems Development? Pembrokeshire College is seeking a dynamic Junior Information Systems Developer to join our innovative Development Team. | Ydych chi'n angerddol am dechnoleg ac yn awyddus i roi hwb i'ch gyrfa ym maes Datblygu Systemau Gwybodaeth? Mae Coleg Sir Benfro yn chwilio am Is-Ddatblygwr Systemau Gwybodaeth deinamig i ymuno â'n Tîm Datblygu arloesol.Junior Information Systems Developer

Are you passionate about technology and eager to kick-start your career in Information Systems Development? Pembrokeshire College is seeking a dynamic Junior Information Systems Developer to join our innovative Development Team. In this role, you'll learn from and collaborate closely with experienced colleagues to design, build, and support cutting-edge applications that will enhance user experience and streamline processes.
If you are enthusiastic about leveraging your programming skills, optimising processes, and providing exceptional support for our Student Management Information System (EBS), we want to hear from you!

Salary Details: Scale: BS22-25 (£26,832 - £29,054 pro rata)

This is a 3-point extended scale with progression incrementally on an annual basis. Commencing salaries will be assessed in accordance with the College's starting salaries matrix.
Hours of work: Full time -37 hours per week

Holiday Entitlement: 28 days annual leave plus 8 bank holidays per year (increasing to 32 days for 5 years + service) plus statutory bank holidays & college efficiency closures

Contract Type: Salaried - Permanent

Qualifications: A relevant level 3 qualification in Computing or equivalent professional qualification is essential.
It is highly desirable to hold a relevant level 4 qualification or above. If not held, it is essential to undertake and achieve this within an agreed timescale.
You will collaborate with the Development Team to enhance the user experience through application development, process efficiencies, and automation. Th key responsibilities include analysing and optimising business processes, developing applications using various programming languages and frameworks, and providing first-line support for the Student Management Information System (EBS).
You will have a good understanding of business processes, including workflows, activities, tasks, subprocesses, and decision points. You will have a basic proficiency in creating process diagrams and models, foundational knowledge of programming concepts, and familiarity with APIs and web services. You will have an analytical mind, strong problem-solving skills, and meticulous attention to detail. You will be eager to learn and expand your knowledge through self-study, training programs, and on-the-job experience.
Closing Date: Midnight, Sunday 23 June 2024

Is-Ddatblygwr Systemau Gwybodaeth

Ydych chi'n angerddol am dechnoleg ac yn awyddus i roi hwb i'ch gyrfa ym maes Datblygu Systemau Gwybodaeth? Mae Coleg Sir Benfro yn chwilio am Is-Ddatblygwr Systemau Gwybodaeth deinamig i ymuno â'n Tîm Datblygu arloesol. Yn y rôl hon, byddwch yn dysgu oddi wrth gydweithwyr profiadol ac yn cydweithio'n agos â nhw i ddylunio, adeiladu a chefnogi cymwysiadau blaengar a fydd yn gwella profiad y defnyddiwr ac yn symleiddio prosesau.
Os ydych chi'n frwd dros ddefnyddio'ch sgiliau rhaglennu, optimeiddio prosesau, a darparu cefnogaeth ragorol i'n System Gwybodaeth Rheoli Myfyrwyr (EBS), rydym am glywed gennych!

Manylion Cyflog: Graddfa: BS22-25 (£26,832 - £29,054 pro rata)

Mae hon yn raddfa estynedig 3 phwynt gyda dilyniant yn gynyddrannol bob blwyddyn. Bydd cyflogau cychwynnol yn cael eu hasesu yn unol â matrics cyflogau cychwynnol y Coleg.
Oriau gwaith: Llawn amser -37 awr yr wythnos

Hawl Gwyliau: 28 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd ag 8 gwyl banc y flwyddyn (yn cynyddu i 32 diwrnod am 5 mlynedd + o wasanaeth) ynghyd â gwyliau banc statudol a diwrnodau cau'r coleg er effeithlonrwydd.
Math o Gontract: Cyflogedig - Parhaol

Cymwysterau: Mae cymhwyster lefel 3 perthnasol mewn Cyfrifiadura neu gymhwyster proffesiynol cyfatebol yn hanfodol.
Mae'n ddymunol iawn meddu ar gymhwyster lefel 4 perthnasol neu uwch. Os na chaiff ei gynnal, mae'n hanfodol gwneud hyn a'i gyflawni o fewn amserlen y cytunwyd arni.
Byddwch yn cydweithio â'r Tîm Datblygu i wella profiad y defnyddiwr trwy ddatblygu cymwysiadau, effeithlonrwydd prosesau, ac awtomeiddio. Mae'r cyfrifoldebau allweddol yn cynnwys dadansoddi ac optimeiddio prosesau busnes, datblygu cymwysiadau gan ddefnyddio ieithoedd a fframweithiau rhaglennu amrywiol, a darparu cymorth rheng flaen ar gyfer y System Gwybodaeth Rheoli Myfyrwyr (EBS).
Bydd gennych ddealltwriaeth dda o brosesau busnes, gan gynnwys llifoedd gwaith, gweithgareddau, tasgau, is-brosesau, a phwyntiau penderfynu. Bydd gennych hyfedredd sylfaenol mewn creu diagramau a modelau proses, gwybodaeth sylfaenol am gysyniadau rhaglennu, a bod yn gyfarwydd ag APIs a gwasanaethau gwe. Bydd gennych feddwl dadansoddol, sgiliau datrys problemau cryf, a sylw manwl i fanylion. Byddwch yn awyddus i ddysgu ac ehangu eich gwybodaeth trwy hunan-astudio, rhaglenni hyfforddi, a phrofiad yn y gwaith.
Dyddiad Cau: Hanner nos, Nos Sul 23 Mehefin 2024