THE DETAILS:
  • Location: Ysgol Gynradd Gymraeg Bro Ogwr,
  • Hours: Not Specified
  • Contract: Not Specified
  • Salary Type: Not Supplied
  • Salary Range: Not Supplied
  • Language: Welsh

This job application date has now expired.

Athro / Athrawes - Ysgol Gynradd Gymraeg Bro Ogw - Dros dro

Bridgend County Borough Council

Salary: Graddfa Cyflog Athrawon

Athro / Athrawes - Ysgol Gynradd Gymraeg Bro Ogw - Dros dro
Job description
I gychwyn 01 Medi 2024

Graddfa Cyflog Athro

Rhan Amser – 16.25 awr

Dymuna Llywodraethwyr Ysgol Gynradd Gymraeg Bro Ogwr benodi athro / athrawes llawn cymhelliant â phrofiad o addysgu o fewn y cyfnod Cynradd i ymuno a thîm ymroddgar, arloesol a chreadigol wrth ddarparu amgylchedd ysgogol a maethlon sydd yn dathlu unigoliaeth pob plentyn.

Bydd angen i'r athro / athrawes a benodir ddangos dealltwriaeth o ofynion y Cwricwlwm ac arfer rhagorol ar lawr y dosbarth. Disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus feithrin perthnasau cadarnhaol gydag holl rhan ddeiliaid yr ysgol.

Mae'r gallu i sgwrsio â chwsmeriaid ac ymateb i ohebiaeth yn hyderus ac yn hawdd drwy gyfrwng y Gymraeg yn un o ofynion y swydd hon.

Mae amddiffyn plant, pobl ifanc neu oedolion mewn perygl yn un o gyfrifoldebau craidd pob un o gyflogeion y cyngor.

Mae gwiriad cofnodion troseddol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn un o'r gofynion ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad Cau: 20 Mehefin 2024

Dyddiad llunio rhestr fer: 24 Mehefin 2024

Arsylwi Gwers: 03-10 Gorffennaf 2024

Dyddiad Cyfweliad: 14 Gorffennaf 2024

Manteision gweithio yng Nghyngor Pen-y-bont ar Ogwr

Disgrifiad Swydd a Manyleb y Person