THE DETAILS:
 • Location: Llandysul,
 • Contract: Temporary
 • Salary Type: Annual
 • Salary Range: £50,000.00 - £55,000.00
 • Language: Welsh
 • Closing Date: 11 July, 2024 12:00 AM

This job application date has now expired.

School Business Manager - Ysgol Bro Teifi

Ceredigion County Council

Salary: 51,515 - 53,558 *

About the role
The following is an advert for a position where the ability to converse through the medium of English and Welsh is essential.

Mae Corff Llywodraethol Ysgol Bro Teifi yn awyddus i benodi person gweithgar, brwdfrydig ac egnïol i ymuno a chorff staff gweinyddol yr ysgol dros cyfnod mamolaeth aelod o staff. Bydd disgwyl i'r ymgeisydd llwyddiannus i gydweithio yn effeithiol fel rhan o dim profiadol ac i sicrhau ymagwedd broffesiynol ar bob adeg.

Mae'r ysgol yn gwasanaethu dalgylch gwledig eang, gyda disgyblion yn dod o bentrefi amaethyddol a threfi marchnad Dyffryn Teifi. Mae hyn yn cynnwys ardaloedd megis Llandysul, Aberbanc, Coedybryn, a Phontsian ar gyfer ein disgyblion oed cynradd, ac mae'n ymestyn i ardaloedd de orllewin Ceredigion a gogledd Sir Gaerfyrddin ar gyfer ein disgyblion oed uwchradd.

Mae gan yr ysgol 362 o ddisgyblion cynradd a 512 o ddisgyblion uwchradd, gyda 10% o ddisgyblion yn gymwys i gael Prydau Ysgol Am Ddim. Mae'r gallu i weithio trwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd.

Disgrifiad Swydd a Manyleb Person

Os am drafodaeth anffurfiol ynglwn â'r swydd hon, cysylltwch â'r Rheolwr Busnes Ysgol Bro Teifi, Mrs Angharad Morgan-Jones ar 01559 362503 neu drwy e-bost, morg-jonea@broteifi.ceredigion.sch.uk

Noder: Cedwir yr hawl i ymestyn y dyddiad cau.

Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu ac amddiffyn plant ac oedolion sydd mewn perygl Fel rhan o'r ymrwymiad hwn, mae rhai rolau o fewn ein sefydliad yn gofyn am wiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) i asesu addasrwydd ymgeiswyr. Bydd y rôl hon yn gofyn am wiriad DBS Uwch. Sylwch na fydd presenoldeb euogfarnau blaenorol o reidrwydd yn anghymhwyso ymgeisydd rhag ystyriaeth ar gyfer y swydd hon. Rydym yn asesu pob ymgeisydd fesul achos, ac yn ystyried natur a pherthnasedd unrhyw euogfarnau mewn perthynas â chyfrifoldebau'r rôl. Ein nod yw creu amgylchedd gwaith cynhwysol a chefnogol lle caiff pob unigolyn ei drin yn deg a chyda pharch. Os oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau am y broses hon, mae croeso i chi gysylltu â ni am eglurhad. Mae eich preifatrwydd a'ch urddas yn hollbwysig i ni drwy gydol y broses recriwtio.

What we offer

Work-life balance

Lifestyle savings scheme

Generous employer pension scheme

Cycle to work scheme

Learning and development

Where you'll work

Schools and Culture
We offer appropriate challenge and support to our schools, to help them deliver first class education to all pupils, across the age and ability range. Our primary functions are as follows:
 • School Improvement: Leadership; Support and Challenge, Teaching and Learning; Digital Literacy; Literacy and Numeracy; Welsh in Education
 • Additional Learning Needs: Provision for pupils with Additional Learning Needs, Inclusion; Attendance; Educational Psychology
 • Pupil Wellbeing:Counselling; Welfare; Anti-Bullying, Pupil Voice
 • Education Governance: Data ; Governor Support, Policy support
 • School Admissions
 • Culture: Music Service; Cered; Felinfach Theatre; Museum
 • Infrastructure and Resources: Planning School Places; Modernisation and Twenty First Century Schools Programme; Buildings; Grants
 • Catering: Day Centres; Primary Schools; Residential homes.
 • Childcare Unit: Childcare Sufficiency Assessment; Childcare & Play Grant; Childcare Offer; Out of School (After School Clubs and Holiday Playschemes); Day Nursery, Cylch/Playgroup & Childminder business support and staff training
Llandysul Historically, Llandysul was the hub of the Welsh woollen industry where thousands of people were employed in the water driven mills during the industrial revolution.
Read more