THE DETAILS:
  • Location: Haverfordwest, SA61 1SZ
  • Subject: Further Education
  • Contract: Permanent
  • Salary Type: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Language: English
  • Closing Date: 04 June, 2023 12:00 AM

This job application date has now expired.

Faculty Administrator

Faculty Administrator

Pembrokeshire College
Pembrokeshire College has an exciting opportunity for an administrator to join our busy and dynamic Faculty of A Levels & Skills, providing administrative and financial support within the Faculty Management Team. Mae gan Goleg Sir Benfro gyfle cyffrous i weinyddwr ymuno â'n Cyfadran Lefel A a Sgiliau brysur a deinamig, gan ddarparu cymorth gweinyddol ac ariannol o fewn Tîm Rheoli'r Gyfadran.Salary Details: £20,997 - £22,638 BAR £22,912 - £24,567 pro rata

Please note the quoted pay rate includes a 5% uplift which is subject to the final agreed cost of living pay settlement for the 2022/23 academic year

Contract Type: Salaried - permanent

Working hours: Full-time - 37 hours per week

Qualifications: Hold a relevant minimum level 2 qualification. It is however highly desirable to hold a relevant level 3/4 qualification. If not held, it is essential to undertake and achieve this within an agreed timescale.
You will be an experienced administrator who is highly proficient with the use of the Microsoft Office Suite, with recent experience of using Excel. You will need to be proficient in minute-taking, pay great attention to detail, and have excellent grammar and spelling skills.
You will demonstrate initiative, have an organised and structured approach to work and must have the ability to work towards and meet targets/deadlines. You will be an excellent communicator providing a high level of customer service to both staff and students.
You will assist with the co-ordination of educational visits as well as purchasing and invoice processing for the faculty and maintaining accurate financial records.
This role will be required to work on the College site. There may be occasions where an element of home working could be allowed based on business need, but this cannot be relied upon on a regular basis and would be authorised by the line manager.

Closing Date: Midnight, Sunday 4th June 2023

Manylion Cyflog: £20,997 - £22,638 BAR £22,912 - £24,567 pro rata

Sylwch fod y gyfradd gyflog a ddyfynnir yn cynnwys codiad o 5% sy'n amodol ar y setliad tâl costau byw terfynol y cytunwyd arno ar gyfer blwyddyn academaidd 2022/23.
Math o Gontract: Cyflogedig - parhaol

Oriau gwaith: Llawn amser - 37 awr yr wythnos

Cymwysterau: Meddu ar gymhwyster lefel 2 gofynnol perthnasol. Fodd bynnag, mae'n ddymunol iawn meddu ar gymhwyster lefel 3/4 perthnasol. Os heb gymhwyster felly, mae'n hanfodol gwneud hyn a'i gyflawni o fewn amserlen y cytunwyd arni.
Byddwch yn weinyddwr profiadol sy'n hyfedr yn y defnydd o gymwysiadau Microsoft Office, gyda phrofiad diweddar o ddefnyddio Excel. Bydd angen i chi fod yn hyderus mewn cymryd cofnodion, rhoi sylw mawr i fanylion, a meddu ar sgiliau gramadeg a sillafu rhagorol.
Byddwch yn dangos menter, bydd gennych ymagwedd drefnus a strwythuredig at waith a rhaid bod gennych y gallu i weithio tuag at dargedau/dyddiadau cau a'u bodloni. Byddwch yn gyfathrebwr rhagorol yn darparu lefel uchel o wasanaeth cwsmer i staff a myfyrwyr.
Byddwch yn cynorthwyo gyda chydlynu ymweliadau addysgol yn ogystal â phrynu a phrosesu anfonebau ar gyfer y gyfadran a chynnal cofnodion ariannol cywir.
Bydd gofyn i'r rôl hon weithio ar safle'r Coleg. Mae'n bosibl y bydd adegau pan fydd modd caniatáu elfen o weithio gartref yn seiliedig ar angen busnes, ond ni ellir dibynnu ar hyn yn rheolaidd a byddai'n cael ei awdurdodi gan y rheolwr llinell.

Dyddiad Cau: Hanner nos, dydd Sul 4 Mehefin 2023