THE DETAILS:
  • Location: Haverfordwest, SA61 1SZ
  • Subject: Further Education
  • Contract: Flexible Working
  • Salary Type: Hourly
  • Salary Range: £17.00 - £19.00
  • Language: English
Login to apply
Part Time Hourly Paid Work in Brickwork and Electrical

Part Time Hourly Paid Work in Brickwork and Electrical

Pembrokeshire College
We are a vibrant college of further education, situated in Haverfordwest, offering full and part-time courses to the community in Pembrokeshire.We need flexible individuals to work with us on a part-time basis to support the delivery of our programmes. This could mean delivering a part-time course to adults or it could mean covering a series of lessons due to sickness absence on one of our full-time pathways.
If you have a recognised vocational qualification at level 3 or above in any of the following areas plus recent industrial experience in the subject area (last 5 years) then we would love to hear from you:

Brickwork (at least 1 day per week during term time - 36 weeks of the year)

Electrical (at least 2 hours per week during term time - 36 weeks of the year)

If you have already got some teaching or training experience, then that would be perfect but if you do not, we can train you - so please do not let that put you off. This is a great opportunity for someone looking to carry on with work in their respective skilled vocational area but who is prepared to commit some time to teaching and training the next generation.
We are holding a recruitment event on 24 th May, so please come along to find out more about a range of opportunities we have available. If you cannot make this event, please contact our Faculty Coordinator, Bethany Heneghan on (01437 753210 or email b.heneghan@pembrokeshire.ac.uk and arrange to come in for a chat with our team.

Rydym yn goleg addysg bellach brwdfrydig, wedi'i leoli yn Hwlffordd, yn cynnig cyrsiau llawn-amser a rhan-amser i'r gymuned yn Sir Benfro.
Mae angen unigolion hyblyg arnom i weithio gyda ni yn rhan-amser i gefnogi'r gwaith o gyflwyno ein rhaglenni. Gallai hyn olygu cyflwyno cwrs rhan-amser i oedolion neu gallai olygu cyflenwi cyfres o wersi oherwydd absenoldeb salwch ar un o'n llwybrau llawn-amser.
Os oes gennych gymhwyster galwedigaethol cydnabyddedig ar lefel 3 neu uwch yn unrhyw un o'r meysydd canlynol ynghyd â phrofiad diwydiannol diweddar yn y maes pwnc (5 mlynedd diwethaf) yna byddem wrth ein bodd yn clywed gennych:

Gwaith brics (o leiaf 1 diwrnod yr wythnos yn ystod y tymor - 36 wythnos y flwyddyn)

Trydanol (o leiaf 2 awr yr wythnos yn ystod y tymor - 36 wythnos y flwyddyn)

Os oes gennych chi rywfaint o brofiad addysgu neu hyfforddi eisoes, yna byddai hynny'n berffaith ond os nad oes gennych, gallwn eich hyfforddi - felly peidiwch â gadael i hynny eich rhwystro. Mae hwn yn gyfle gwych i rywun sydd am barhau â gwaith yn eu maes galwedigaethol priodol ond sy'n barod i roi peth amser i addysgu a hyfforddi'r genhedlaeth nesaf.
Rydym yn cynnal digwyddiad recriwtio ar 24 Mai, felly dewch draw i ddarganfod mwy am yr ystod o gyfleoedd sydd gennym ar gael. Os na allwch ddod i'r digwyddiad hwn, cysylltwch â Chydlynydd ein Cyfadran, Bethany Heneghan ar 01437 753210 neu e-bostiwch b.heneghan@pembrokeshire.ac.uk a threfnu dod i mewn am sgwrs gyda'n tîm.