THE DETAILS:
  • Hours: Part time
  • Contract: Permanent
  • Salary Type: Not Supplied
  • Salary Range: Not Supplied
  • Language: Welsh
  • Closing Date: 15 October, 2023 12:00 AM

This job application date has now expired.

Dirprwy Bennaeth (Ysgol Dafydd Llwyd)

Powys County Council
Dirprwy Bennaeth (Ysgol Dafydd Llwyd)
Job description
Welsh Language Skills are essential for this position

Mae'r gallu i ddefnyddio'r Gymraeg yn gymhwyster hanfodol ar gyfer y swydd hon

Swydd Dirprwy Bennaeth
Parhaol / Ystyrir Secondiad
(am gyfnod o 2 flynedd)

Mae Ysgol Dafydd Llwyd yn hyrwyddo'r weledigaeth y dylai plant a staff 'Anelu'n Uchel' ym mhob peth y maent yn eu gwneud. Wrth wneud hyn, bydd pob unigolyn yn cyrraedd ei lawn botensial.
Rydym fel ysgol am adeiladu ar sylfaen gadarn y gorffennol, i ddatblygu'r presennol ac i anelu at ddyfodol llwyddiannus.
Rydym yn creu a darparu cwricwlwm creadigol, cyflawn a deinamig sydd yn ysbrydoli, tanio a chyffroi pob dysgwr. Yn ganolog i deulu'r ysgol bydd meithrin hunaniaeth a balchder tuag at ein
hiaith a'n hetifeddiaeth a hynny mewn modd angerddol.
Mae Corff Llywodraethol yr ysgol yn awyddus i benodi ymarferydd rhagorol i ymuno â thîm cefnogol, brwdfrydig a chydwybodol yr ysgol, fel Dirprwy Bennaeth parhaol NEU ar secondiad am
gyfnod o dwy flynedd.
Mae croeso cynnes i ddarpar ymgeiswyr i ymweld â'r ysgol neu i gael sgwrs anffurfiol gyda mi fel pennaeth. Cysylltwch drwy anfon ebost at pennaeth@dafyddllwyd.powys.sch.uk neu ffoniwch yr
ysgol ar 01686 622162. Gofynnwn yn garedig i chi, CYN ymgeisio am y swydd hon ar ffurf secondiad, i gael cymeradwyaeth eich pennaeth / corff llywodraethu, y byddwch, os yn llwyddiannus, yn cael eich
rhyddhau am gyfnod o ddwy flynedd.
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 15fed Hydref 2023
Dyddiad llunio rhestr fer: 16eg Hydref 2023
Dyddiad cyfweliad: 26ain Hydref 2023
Diolch am ddangos diddordeb yn y swydd.
Yn gywir,
Mr Darryn Green

Mae gan y swydd hon ofyniad am Wiriad Manylach y DBS.