THE DETAILS:
  • Location: Ystrad Mynach,
  • Subject: Teacher
  • Hours: Part time
  • Contract: Permanent
  • Salary Type: Annual
  • Salary Range: £35,000.00 - £40,000.00
  • Language: Welsh
  • Closing Date: 02 October, 2023 12:00 AM

This job application date has now expired.

Swydd Athro/ Athrawes - Ysgol Gymraeg Bro Allta

Swydd Athro/ Athrawes - Ysgol Gymraeg Bro Allta

Caerphilly County Borough Council
Swydd Athro/ Athrawes - Ysgol Gymraeg Bro Allta
Job description
Swydd Athro/ Athrawes CAD +2 (£4,046)

Parhaol

Llawn Amser

MPS/UPS + CAD 2 (£4,046)

Dyddiad dechrau'r swydd: Hydref 2023 neu cyn gynted a phosib wedi hynny.

Sefydlwyd Ysgol Gymraeg Bro Allta yn 1994 ac fe lleolir yr Ysgol ym mhentref Ystrad Mynach yng Nghaerffili.Mae gennym 256 o ddisgyblion gan gynnwys 35 o ddisgyblion Meithrin. Mae'n ysgol hapus, gynhwysol a chymunedol ac ymfalchïwn yn y berthynas agos sydd gennym gyda'n rhieni a'r gymuned leol.

Mae Ysgol Gymraeg Bro Allta yn gartref i gymuned ddatblygol o staff addysgu lle byddwch yn cael pob cefnogaeth i ddatblygu yn eich gyrfa. Byddwch yn ymuno a thîm o staff ymroddgar, brwdfrydig ac egnïol, sy'n cydweithio'n agos i sicrhau cyfleoedd cyfrwng Cymraeg cyfoethog i'n disgyblion mewn amrywiaeth eang o ffyrdd.

Rydym yn awyddus i benodi athro/athrawes blaengar i ymuno a thîm arwain yr Ysgol a fydd yn cefnogi ein gwelediagaeth yn ogystal â chynorthwyo yn y dasg o ddatblygu'r cwricwlwm i Gymru. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno ag Uwch Dîm Rheoli gweithgar i gyfrannu a chynnal safonau uchel wrth arwain tîm o athrawon rhagorol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymarferydd ardderchog a chynhwysol a fydd yn yn gallu gweithio'n effeithiol fel aelod o dîm Ysgol cydwybodol a chryf. Bydd cyfrifoldeb i arwain un o'r Meysydd Dysgu a Phrofiad fel rhan o'r swydd hon a gofynnir i ymgeiswyr ymhelaethu ar eu gallu i wneud hyn yn eu llythyr cais. Bydd y rôl hon yn arwain at gyfleoedd datblygu gwerthfawr ac yn gyfle rhagorol i athro sydd yn uchelgeisiol ac yn awyddus i arwain ac arbrofi.

Os hoffech fwy o fanylion am y swydd hon neu os am sgwrs anffurfiol cysylltwch â'r Pennaeth- Mrs Meinir Jones.

Gweld y Swydd Ddisgrifiad a Manyleb Person cliciwch yma

Ar ôl darllen y Swydd Ddisgrifiad a Manyleb Person, os hoffech gael trafodaeth anffurfiol am y rôl cysylltwch â Mrs Meinir Jones, Pennaeth ar 01443 814883 neu ebost:

Jonesm1229@sch.caerphilly.gov.uk

Gellir lawrlwytho ceisiadau o Eteach

Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Mae'n ofyniad cyfreithiol arnom i ofyn i chi ddarparu tystiolaeth o'ch hawl i weithio yn y DU. Gofynnir i ymgeiswyr llwyddiannus ddarparu dogfennau priodol megis tystysgrif geni, pasbort neu drwydded waith yn unol â Deddf Mewnfudo, Lloches a Chenedligrwydd 2006.

Mae'r swydd hon yn cael ei heithrio o Ddeddf Ailsefydlu Troseddwyr (1974) a bydd proses sgrinio gynhwysfawr yn cael ei gynnal ar bob ymgeisydd llwyddiannus. Bydd hyn yn cynnwys gwiriad manylach gyda'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd