THE DETAILS:
  • Location: Deeside, Flintshire, CH5 4BR
  • Subject: Further Education
  • Hours: Full Time
  • Contract: Permanent
  • Salary Type: Annually
  • Salary: £26,911 - £41,598
  • Language: English
  • Closing Date: 17 June, 2021 11:45 PM
Login to apply
Lecturers and Assessors in Childcare

Lecturers and Assessors in Childcare

Coleg Cambria
Rhagori ar ddisgwyliadau drwy addysg, arloesedd ac ysbrydoliaeth...

Teitl y Swydd: Darlithydd Gofal Plant

Lleoliad: Glannau Dyfrdwy neu Iâl

Y Math o Gontract: Llawn Amser Parhaol

Cyflog: £26,911 i £41,598 cyflog yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Mae Coleg Cambria yn tyfu felly rydym yn chwilio am Ddarlithwyr Gofal Plant i weithio ar ein safleoedd Glannau Dyfrdwy neu Iâl. Eich cyfrifoldeb fel Darlithydd Gofal Plant yw cyflwyno cymwysterau cyfredol sy’n cael eu cyflwyno ym maes Gofal Plant dros Gymru, gan gynnwys cymwysterau CBAC Lefel 2 a 3.

Gofynion Hanfodol

● Mae’n hanfodol bod gennych chi Lefel 4 neu gymhwyster perthnasol cyfwerth e.e: Gofal Plant a Blynyddoedd Cynnar.

● Mae gradd neu gymhwyster cyfwerth (Lefel 6) yn ddymunol iawn

● Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sydd gyda chymhwyster TAR neu yn fodlon gweithio tuag at y cymhwyster hwnnwTeitl y Swydd: Asesydd - Gofal Plant

Lleoliad: Glannau Dyfrdwy neu Iâl

Y Math o Gontract: Llawn Amser Parhaol

Cyflog: £27,164 i £30,613 cyflog yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Mae Coleg Cambria yn tyfu felly rydym yn chwilio am Aseswyr Gofal Plant i weithio ar ein safleoedd Glannau Dyfrdwy neu Iâl. Mae ein Haseswyr yn gyfrifol am weithio wrth ochr ein tîm addysgu er mwyn sicrhau bod ein dysgwyr yn ennill eu cymhwyster cyffredinol. Bydd disgwyl i chi ymweld â’n dysgwyr yn y gwaith ac asesu elfennau’r cymwysterau Lefel 2 a 3 CBAC City & Guilds. Gall fod angen i chi gyflwyno gweithdai lleoliad gwaith i grwpiau o ddysgwyr er mwyn eu paratoi nhw ar gyfer eu hasesiadau lleoliad gwaith.

Gofynion Hanfodol

● Cymhwyster TAQA neu’n barod i weithio at hynny

● Mae’n hanfodol bod gennych chi gymhwyster Lefel 3 neu gyfwerth mewn pwnc perthnasol

● Mae cymhwyster Lefel 4 neu gyfwerth yn ddymunol iawn.

● Gyda cherbyd/cludiant eu hunain ac yn hyblyg i deithio ar draws y Gogledd Ddwyrain

Nodwch o fewn eich cais wybodaeth atodol am ba swyddi yr hoffech gael eich ystyried ar eu cyfer.

Mae Coleg Cambria wedi ymrwymo i hyrwyddo proffil y Gymraeg.

Mae sgiliau Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Mae Coleg Cambria yn gyflogwr ‘Hyderus o ran Anableddau’.

Mae hyrwyddo Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn rhan hanfodol o’n gwaith, ac mae’r coleg wedi ymrwymo i gael grŵp staff amrywiol fel rhan o hynny.

Mae diogelwch plant, pobl ifanc ac oedolion, y nodwyd eu bod yn ‘agored i niwed’, yn hollbwysig ac mae Coleg Cambria wedi ymrwymo’n llwyr i ddiogelu a hyrwyddo llesiant yr unigolion hyn ac i weithredu gweithdrefnau a threfniadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn drwyadl. Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Sylwer bod Coleg Cambria yn cadw’r hawl i gau ein swyddi gwag yn gynharach na’r dyddiad a nodwyd petaem yn derbyn nifer fawr o geisiadau. Byddem yn argymell eich bod yn cwblhau eich cais cyn gynted ag y bo modd os ydych yn dymuno cael eich ystyried ar gyfer y swydd. Os nad ydych wedi clywed gennym ymhen pythefnos o’r dyddiad cau, yna’n anffodus ni lwyddoch i gael cyfweliad.

Dyddiad Cau: 17/06/21
JOB REQUIREMENTS
Essential Requirements for Lecturers

It is essential that you hold a Level 4 or equivalent qualification in a relevant subject eg: Childcare and Early Years.

A degree or equivalent (Level 6) qualification is highly desirable

We are looking for candidates who are either PGCE qualified or willing to work towards

Essential Requirements for Assessors

TAQA qualification or willing to work towards

It is essential that you hold a Level 3 or equivalent qualification in a relevant subject

A Level 4 or equivalent qualification is highly desirable.

Access to their own vehicle/transport and flexible to travel around North East Wales